Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

3 Şubat 2016 Çarşamba

Şeyh el-Elbani Hakkında - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah, Şeyh el-Elbani rahimehullah hakkında şöyle dedi: “Onun büyük bir heybeti vardı. Hatta Halid el-Muezzin, şeyhe “İhtiyaçlarınızı giderme hususunda gizlilikten yardım alın” hadisi hususunda reddiye verince kitabı matbaaya arz etti, bastırtamadı. Sadece Mektebetu’r-Ruşd, kitabın kapağına mektebenin logosunun konmaması şartıyla bastı.

Yine bid’atçiler de ondan korkardı. Ben size soruyorum: Şeyh Abdulaziz b. Abdillah b. Baz ve Şeyh el-Elbani gibi bid’atçilerin kendisinden korktuğu başka kim var?

Onların bu iki şeyhten hoşlanmayışları alemdeki etkilerinin göstergesidir. Lakin Selefi’lik bu iki şeyhin vefatı ile yok olacak değildir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur: “Ümmetimden hak üzere savaşarak galip gelen bir taife kıyamet gününe kadar eksik olmayacak, İsa b. Meryem aleyhi's-selâm nüzul edecek, emirleri ona: “Gel bize namazı kıldır” diyecek, o da: “Hayır, Allah’ın bu ümmete ikramı olarak siz birbirinize imam kılındınız” diyecektir.” Buhârî ve Muslim rivayet etmişlerdir. (Abdulhamid el-Hacuri dedi ki Bunu Muslim (156) Cabir radiyallahu anh’den rivayet etmiştir.)

Ama onların benzerinin mevcud olduğunu bilmiyorum. Allah’a hamd olsun kendisinde anlayış ve ilim bulunanlar bid’atçilere reddiye vermektedir. Önemli olan; bu iki şeyhin vefatı ile sünnet ehlinin ümitsizliğe düşmemeleridir. Zira Allah dinini koruyucudur.

Bu zamanda o iki şeyhin benzeri yoktur. Allah ikisine de rahmet etsin. (Şeyh el-Elbani rahimehullah 21 Cemadiye’s-Sani 1420 Cumartesi günü ikindi vakti vefat etmiştir.)

Ebu Abdirrahman Mukbil b. Hadi el-Vadiî rahimehullah dedi ki: “Kendileriyle sadece birkaç oturumumuz olmuşsa da biz kendimizi onların öğrencilerinden sayarız. Onlar ehl-i sünnetin iki imamıdırlar.” (Tarih: 24 Cemadiye’s-Sani 1420)

Keşfu’l-Lisam (s.336-337)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)