Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

3 Şubat 2016 Çarşamba

Bunlardan Birinin Yanında Oturma - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah dedi ki: “Taassup, ayyaşlık ve casusluk hastalıklarından birine müptela olan kimseler hakında sana bunlardan hiçbirinin yanında oturmamanı tavsiye ederim.”

Keşfu’l-Lisam (s.385)

 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)