Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Demokrasi Taraftarları Müslüman mıdır? - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil b. Hâdî rahimehullah’a şöyle soruldu: “Demokratlar müslüman mıdırlar?”

Cevap: Eğer demokrasinin manasını bildiği halde onu benimsiyor ve ona davet ediyorsa o bir kâfirdir. Ama eğer cahil ise kâfir olmaz.

Nakleden: Abdulhamid el-Hacurî, Ref’ul-Lisam (s.23)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)