Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

3 Şubat 2016 Çarşamba

Şeyh Yahya el-Hacuri Hakkında - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah Şeyh Yahya el-Hacurî hafazahullah hakkında şöyle dedi: “O şu an İbnu’l-Carud’un el-Munteka’sını şerh ediyor. Allah biliyor ya onun şerhi bana göre Hafız (İbn Hacer)’in şerhinden daha güzeldir. Bunun sebebi Şeyh Yahya’nın Hafızdan daha alim olması değildir. Hafız İbn Hacer hepimizden daha bilgilidir. Ancak Şeyh Yahya hiçbir hadis bırakmadan her hadisi açıklıyor. Şeyh Yahya hadise tam bir şerh getiriyor. İmamların sözlerini kitaplarından naklediyor. Allah’tan Ebu Abdirrahman’a (Yahya el-Hacuri’ye) bererket vermesini, İslam’ı ve müslümanları ondan faydalandırmasını dilerim. Lakin bir risale çıkardığında bu onun hadis, lügat ve fıkıhtaki derinliğine şahit olmaktadır.”

Keşfu’l-Lisam (s.362)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)