Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

3 Şubat 2016 Çarşamba

Sakalını Kesenin Sünnîliği - Şeyh Mukbil


Soru: “Kişi sunneti seviyor lakin sakalını traş ediyor, hüküm nedir?

Şeyh Mukbil rahimehullah’ın cevabı: “Sakalı kesmek masiyettir. Asi ise fasıktır. Eğer sünneti seviyorsa onu (ehl-i) sünnetin dışına çıkaramayız. Lakin onun sünniliği sınırdadır. Bununla beraber o hizipçilerden çok çok daha iyidir.

Keşfu’l-Lisam (s.384)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)