Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Kendisine Fetva Sorulacak Kimsenin Özellikleri - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah, fetvasına başvurulacak müftüyü şöyle açıkladı:

1- Dini bilen, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hadislerinin sahihini ve zayıfını ayırabilen bir kimse olmalı

2- Delilleri kavrayan bir anlayışı olmalı. Çünkü Muaviye radiyallahu anh’ın rivayet ettiği hadiste: “Allah hayrını dilediği kimseyi dinde fakih kılar” buyrulur. (Buhârî 71, Muslim 1073)

3- Selefî sünnî akideye sahip olmalı.

4- Taklitçi olmamalı. Nitekim İbn Abdilberr: “Alimler taklit eden kimsenin ilim ehlinden olmadığında icma etmişlerdir” demiştir.

5- Arap dilini bilmeli.

Sonra alimlerin görüşlerinden doğru olanına göre içtihad kısımlara ayrılabilir. Müçtehid, mukallidden iyidir. İbnu’l-Cevzi şöyle der: “Taklid eden kişi kendisine verilen kandili söndüren ve karanlıkta kalan kimse gibidir.”

Keşfu’l-Lisam (s.101)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)