Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi27 Nisan 2018 Cuma

Ay ve Güneş Tutulmalarının Vakti Hakkında


Dünyanın döndüğü ve güneşin sabit olduğuna inanan bazı kimseler, düz ve sabit dünya inancına karşı, Nasa’nın ay ve güneş tutulmalarının vaktini bilmesini ileri sürüyorlar.
Bilinmektedir ki ay ve güneş tutulmaları, kuyruklu yıldız halley’in dünyaya uğraması ve diğer hadiseler bugün gelişmiş teleskoplarla ince bir şekilde hesaplanmaktadır. Nitekim bu gözlem ve hesaplar eskiden de yapılıyordu. Avrupa Kopernik ve Galileo’dan sonra dünyanın döndüğünü kabul etmeye başladı. Ay ve güneş tutulmalarının vaktinin hesabı ise, dünyanın düz ve sabit olduğuna inanıldığı zamanlardan beri biliniyordu.
İbn Teymiyye şöyle demiştir: “Hesapla bilinenlere gelince; ilkbahar, yaz, son bahar, kış gibi mevsimleri bilmek böyledir. Güneş, burçların hizasına geldiği zaman: “Güneş falan burçtadır” derler…” Sonra şöyle der: “Hesap ehli güneş tutulması ve ay tutulmasının vakti hakkında ittifak ettikleri zaman neredeyse bunda hata etmezler.”[1]
Allah Teâlâ güneş ve ay tutulması için kevnî bir sünnet kılmıştır. Nitekim bu tutulmaların; 18 yıl, 10 gün 7 saat, 43 dakika müddet ile tekrar ettiğini zikrederler. Bu yüzden gelecekteki ve geçmişteki onlarca hatta yüzlerce yıla ait ay ve güneş tutulmalarının vaktini hesap etmek mümkündür.
Bu yol ile tutulma zamanını tespit etmek gayet kolaydır. Bu yüzden bu zamanda bu tutulma vakitleri kesin bir şekilde bilinir durumdadır. İlk müslümanlar, astronomi konusunda öncü idiler. Astronomi ilmini ve esaslarını müslümanlardan almışlardır. Bu yüzden bazı yıldızların, latin harfleriyle yazılsa da hâla arap dilindeki ismiyle zikredildiğini görürüz.
Halley kuyruklu yıldızını batılılar Miladi 1682 yılında keşfetmişlerdir. Hâlbuki Şair Ebu Temmam Amuriyye fethine dair yazdığı kasidesinde, Müneccimlerin Mu’tasım’a batı cihetinde bir kuyruklu bir yıldızın çıkacağını haber verdiklerini zikreder. Ebu Temmam hicri 228, miladi 843 yılında ölmüştür. Batılılar ise “Halley” adını verdikleri kuyruklu yıldızı 1682 yılında ancak keşfetmişlerdir.
El-Velid b. Muslim rahimehullah hicri 145 yılında kuyruklu bir yıldız gördünü söylemiştir. (Nuaym b. Hammad, el-Fiten 639)
İbnu’l-Esir, Tarih’inde bu kuyruklu yıldızın hicri 222 yılında görüldüğünü zikretmiştir. Yani 76 yıl sonra görülmüştür. Müslümanlar batılılardan 8 asır önce bu kuyruklu yıldızı biliyorlardı. Aynı şekilde ay ve güneş tutulmalarını da hesap yoluyla biliyorlardı. Bu gayb bilgisi değildir.
Güneş ve ay tutulmalarının düzenli olarak tekrar etme süresine dair bilgiler Saros devresi adı verilen bir cetvelde belirlenmektedir. Bu süre 18 yıl, 10 gün, 7 saat, 43 dakikadır. Eskiden beri bu sistem bilinmekte ve tutulmalar buna göre hesap edilmektedir. 17 Ekim 1986 tarihinde saat 22:18’de tam ay tutulması meydana gelmiştir. Buna 18 yıl eklendiğinde 27 Ekim 2004 tarihinde, saat 06:01’deki tutulma tespit edilmiş olur. Nitekim bu tutulmaya şahit olduk. Aynı şekilde doğu asyada 23 Eylül 1987 sabah saat 06’da güneş tutulması olmuştur. Buna Saros devresi eklendiği zaman 3 Ekim 2005 saat 13:54’teki tutulmanın vakti tespit edilmiş olur. Dolayısıyla tutulmaların vaktini bilmek için insanların Nasa’ya ihtiyacı yoktur!
Yine kuyruklu yıldızın ne zaman geçeceği de, dünyanın sabit olup, güneşin dünya etrafında dönmesi esası üzere hesap edilmektedir. Böylece dakikasına kadar doğru bir şekilde hesaplanmaktadır.
Aynı şekilde güneş ve ay tutulmaları da bu şekilde dakik olarak hesaplanmaktadır. Geçmişteki âlimleri bu doğru sonuçlara götüren şey, onların dünyanın sabit ve güneşin döndüğü şeklindeki doğru inançları idi.  Onlar sahih inaçlarına göre hareket ediyorlardı. Lakin asrımızdakiler; akidemizi ve rabbimizin kitabını desteklemekte tereddüt ediyorlar! Şüphesiz Kur’ân ve sünnet, güneşin döndüğü ve hareket ettiği, dünyanın ise sabit, hareketsiz olduğunu kesin bir şekilde ifade etmiştir.[1] Mecmuu’l-Fetava (24/257)

24 Nisan 2018 Salı

Baskısı İnşaallah Yakında Yapılacak Olan Modern Hurafeler Kitabının MukaddimesiŞüphesiz hamd yalnız Allah'adır. O'na hamd eder, O'ndan yardım ve mağfiret dileriz. Nefislerimizin şerlerinden, amellerimizin kötülüklerinden Allah'a sığınırız. Allah'ın hidayet verdiğini kimse saptıramaz. O'nun saptırdığını da kimse doğru yola iletemez. Şehadet ederim ki, Allah'tan başka ibadete layık hak ilâh yoktur. O, bir ve tektir, O'nun ortağı yoktur. Yine şehadet ederim ki, Muhammed Allah'ın kulu ve Rasûlüdür.
Ey iman edenler! Allah'tan nasıl korkmak gerekirse öyle korkun ve siz ancak Müslümanlar olarak ölünüz.” (Al-i İmran; 3/102)
“Ey insanlar! Sizi tek bir candan yaratan ve ondan da eşini var eden, her ikisinden birçok erkek ve kadın türeten Rabbinizden korkun. Kendisi adına birbirinizden dileklerde bulunduğunuz Allah'tan ve akrabalık bağlarını kesmekten de sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde tam bir gözetleyicidir.” (en-Nisâ; 4/1),
“Ey iman edenler! Allah'tan korkun ve dosdoğru söz söyleyin. O da amellerinizi lehinize olmak üzere düzeltsin, günahlarınızı da mağfiret etsin. Kim Allah'a ve Rasûlüne itaat ederse büyük bir kurtuluşla kurtulmuş olur.” (el-Ahzâb; 33/70-71)
Bundan sonra, Şüphesiz sözlerin en güzeli Allah’ın Kelam’ı, yolların en hayırlısı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in yoludur. İşlerin en kötüsü sonradan çıkarılanlarıdır. Her sonradan çıkarılan şey bid’attir ve her bid’at sapıklıktır. Her sapıklık da ateştedir.
Kendilerine apaçık âyetlerimiz okunduğu zaman, küfredenlerin yüzlerindeki inkâr alâmetlerini hemen tanırsın. Neredeyse ayetlerimizi kendilerine okuyanlara saldıracak olurlar. De ki: “Size bundan daha kötüsünü haber vereyim mi? Allah'ın küfredenlere va'd ettiği ateşi! O, ne kötü bir akıbettir.” (Hac 72)
Onlar sadece zanna ve canlarının istediği şeye tâbi oluyorlar. Oysa onlara, Rablerinden rehber de gelmişti” (Necm 23)
İnsanlar, Kitap ve sünnetin açık naslarına aykırı bir takım kozmolojik teorilere müptela olup aldanmışlar, Kitap ve sünnet naslarını, teoriden ibaret, ispattan yoksun nazariyelere göre te’vil etmeye başlamışlardır. Bu teorilerin çoğunluğu vahyin bildirdiği gerçekleri reddedebilmek kastıyla üretilmiş nazariyelerdir. Müslümanlardan bazı kimselerin de bu teorileri kesin veriler gibi değerlendirerek, Kur’an ve sünnet naslarını bunlara göre yorumlamaları, maksatlı din düşmanlarının amaçlarına hizmet etmiştir.
Gayri Müslimlerin birçok şüphelerle desteklenen iddiaları karşısında Müslümanlardan çoğunun başları dönmüş, neticede dünyanın döndüğünü zannetmeye başlamışlardır. “Modern Bilimsel Hurafeler” adını verdiğim bu teoriler sebebiyle dünyalarının döndüğünü kabul ederek ilk adımda tuzağa düşenlerin, dinlerinin de dönmemesi için Allah’tan yardım isteyerek bu risaleyi hazırlamaya karar verdim. Bu risalede yüzlerce çürük ve Kur’ân ile sünnete aykırı teori arasında en meşhur olanlarına değinmeye çalıştım. Yalnız şunlara dikkat edilmesi gerekir:
 1- Dünyanın küre şeklinde olduğu görüşü, ümmetin selefi olan sahabe, tabiin ve tebau’t-tabiin dönemlerinde asla kabul edilmeyen, fakat sonraki yıllarda felsefe kitaplarının arapçaya tercüme edilmesinden sonra kozmoloji ile ilgilenen ve İslâm’a mensup bazı bilim adamları tarafından, yaklaşık hicrî 4. asırlardan beri bir azınlık tarafından dile getirilmeye başlayan bir görüş olmuştur. Avrupada Kopernik gibi mason mihraklı bilim adamlarının savunmasıyla yükselişe geçmiş, Hristiyanlar arasında da bu düşünce yayılmaya başlamış,  modern teknolojik vasıtaların gelişmesini, emellerine alet eden subjektif bakış açılı teorisyenler tarafından medya, dünyanın küre şeklinde olduğu savını desteklemek üzere yoğun bir şekilde kullanılmış, bunun neticesinde de gerek kitap ehli, gerek müslüman birçok halklar bu malzemelerden etkilenerek, akidelerini buna göre şekillendirmeye başlamışlar, hatta Kur’ân ayetlerini, arap dilini eğip bükerek bu batıl tezleri desteklemeye alet etmişlerdir.
Yalanları tescilli olan “Nasa” ve masonların güdümündeki diğer yalancı uzay araştırma kuruluşlarının tezviratlarından sonraki dönemlerde; Darvinist yazar Suleyman Ateş’in, Deist yazar Yaşar Nuri Öztürk’ün, Cehmî zındık Mustafa İslamoğlu’nun, insanî hasletlerini ve aklî melekelerini kaybetmiş olan Edip Yüksel’in Kur’ân meallerinde, dünyanın düzlüğünü ifade eden ayetlerin dahi bariz bir şekilde çarpıtılarak nasıl “küre dünya” modeline uygun hale getirildiğini görmek mümkündür.
Özetle söylemek gerekirse, ümmetin selefi dünyanın düz olduğu hususunda icma etmişler, sonraki müslümanlar arasında Kur’ân ve sünneti değil, yabancı felsefî kaynakları referans alarak kitap ve sünnetin naslarına subjektif yaklaşım yapan yorumlarla; küre dünya görüşü taraftar bulmaya başlamış, selefin icmaına muhalefet etmişlerdir. Durum, müslümanların çoğunluğunun, Hristiyan avrupadan önce küre dünya görüşünü benimsemelerine kadar ilerlemiş, bununla orantılı olarak İslam dünyası gerilemiştir. Gayri müslimlerin ve din aleyhtarı olan kimselerin vahye uygun hayat yaşamak isteyenleri aşağılamak için “Millet aya gidiyor, siz hâlâ nelerle uğraşıyorsunuz” şeklindeki boş argümanları kullanmaları, batı hayranlığıyla şahsiyetlerini yitirmiş kimselerin iç âleminde derin komplekslere sebep olmuştur.
Bu yüzden müslüman olduğunu iddia eden birçok kimsenin kozmoloji konusunda Kur’ân ve sünneti esas almaktan çekinerek, yabancı fizikçilerin doğruluğunu ispatlama ve sağlamasını yapma imkânı olmayan, herkes tarafından da anlaşılması mümkün görünmeyen hesaplamalara dayalı kuramlarına sarıldıklarını görürüz. Hâlbuki Allah’ın kullarından istediği iman; taklidi asla kabul etmez, tahkiki gerektirir. Allah Azze ve Celle, kullarından, her seviyedeki insanın anlayabileceği ve sağlamasını bizzat yapabileceği verilerle kendisinin rububiyetini kabul etmelerini istemekte, kitabında, gözleme dayalı bu sağlamanın gayet basit yollarla yapılacağını ifade etmektedir. “Yere bakmazlar mı nasıl düzlenmiş?” (Gaşiye 20)
Fakat bu konuda bütün insanlarla aynı seviyede olmayı kabullenemeyen bazı ukalâ, bu basitliği ortadan kaldırıp, kendi kibirlerini ortaya koyabilmek için, “Düz göründüğüne bakmayın, sizin gibi sıradan insanların göremeyeceği, bizim gibi aydın insanların üstün hesaplarla bulduğu şekilde dünya yuvarlaktır, güneş şu kadar uzakta ve şu kadar büyük, esirde yüzen galaksiler var, güneş durur, dönen dünyadır vs. vs.” zorlamalarla duygularını tatmin etmektedirler.
2- Kur’ân ve sünneti referans alan hiçbir müslüman dünyanın döndüğünü, güneşin ise sabit olduğunu söylememiştir. Bir istisna vardır ki, Nasa tuzaklarından sonra hayatta olan el-Elbani rahimehullah, genel kabul görmeye başlayan dünyanın döndüğü fikrinin doğru olabileceği ihtimaline meylederek, nasanın yalanlarından başka hiçbir delili olmadığı halde, “Hepsi bir felekte yüzerler” mealindeki ayetlerin kapsamına dünyayı da sokmuş ve bir takım saçma yorumlar yapmıştır. Bu yorumlar da inşaallah bu çalışmada cevabını bulacaktır.
Dünyanın döndüğünü ve güneşin sabit olduğunu iddia edenleri tasdik etmek şüphesiz açık bir küfürdür. Kur’ân ve sünnet dünyanın sabit, güneşin ise hareketli olduğunu açıkça belirtmiş, Müslümanların icmaı da bunun üzerine sabit olmuştur. Allah ve rasulü tarafından haber verilen bu açık gerçeği terk ederek, eski yunan felsefecilerinin ortaya attıkları ve Ortaçağ’ın Avrupalı ateistlerinin yeniden gündeme getirdikleri çürük teze itikat etmek, din açısından açık bir küfür, akıl açısından büyük bir kusur, medeniyet açısından ise yobaz bir gericiliktir!
Bu kitabın konusunun, internette yayınlanmasından sonra birçok cahil ve taklitçi Müslüman tarafından alay konusu edildiğini, ağlanacak hallerine gülüp geçtiklerini, tevhid ehli Müslümanlardan bazısının da: “Bu konuların çok gereksiz” olduğu gibi kuruntulara kapıldıklarını teessüfle öğrenmiş bulunuyorum. Bilinmelidir ki bu risale;
* Vahiy karşısında felsefe ve kelam yolunu tutanların tutarsızlıklarını,
* Semada yuvarlak olarak gördükleri gezegenlere kıyaslayarak dünyanın da bir gezegen olduğu ve küre şeklinde olduğu sonucunu çıkaran “kıyas” metodunun bâtıllığını,
* Çağdaş ve modern olduklarını iddia eden batı taklitçisi ateist, laik-demokrat, sosyalist kâfirlerin gerçek gerici, yobaz ve örümcek kafalılar olduklarını,
* Müslüman ülkelerinde yüksekokullara kadar okuyup mezun olanların dahi ne kadar ahmakça teorilere inandırılarak, Kur’ân’ın belagatine gölge düşürmek isteyen kâfirlerin oyununa getirildiklerini, Kur’ân ayetlerini bu bozuk teorilerle bağdaştırmak için ne kadar çırpındıklarını ve böylece kendilerini zillet ve aşağılık kompleksine düşürüp, çöküntü içerisindeki medeniyetlerin kuyruğu haline geldiklerini,
* Bu meseleyi önemsiz ve gereksiz görenlerin, “Dünyanın düz ya da küre olduğuna inanmak akide meselesi mi ki?” diyerek en önemli iman meselelerinden olan bu konuyu lüzumsuzluğa indirgemelerinin ne büyük bir hata olduğunu,
* Bu konunun ulûhiyet, rububiyet ve isim sıfat tevhidi şubeleriyle ne kadar yakından alakalı olduğunu gözler önüne sermeye çalıştığım,
* Meselenin genişliğine nazaran oldukça küçük hacimli bir risaledir.
Bu risalenin daha önceki şeklini yıllar önce pdf formatında internet ortamında ve fotokopi olarak çoğaltılmış bir baskısını yayınlamamdan sonra Youtube kanalında hemen hemen bütün dillerde dünyanın düz ve sabit olduğuna yönelik ve diğer bilim hurafelerinin batıllığına dair yüzlerce videolar yayınlanmaya başladı. Küre dünya anlayışının tutarsızlığı yerli yabancı birçok kimse tarafından dile getirilmeye başladı. Bu risaleyi ilk hazırladığım zamanlarda bu videoların ve verilerin neredeyse hiçbiri yoktu. Masonların ve ateistlerin tuzaklarının çürütülmesi konusunda bu gelişmelerin yaşanması sevindiricidir.
Diğer taraftan, Youtube’da Türkçe yayın yapanlardan çoğu bu çalışmamdan istifade etmiş olmalarına rağmen, hatta bazıları kitabımdan bazı pasajlar alıp yayınlamasına rağmen referans kaynağı belirtmiyorlar, bu kul haklarına da, ilmî güvenilirliğe de, dürüstlüğe de aykırıdır.
Risalenin girişinde Muhtasar Felsefe Tarihi adlı bir çalışmamı ekledim ki, okuyucular, beşerî gözlem, deneme, hesaplama ve yanılma üzerine kurulu olan felsefenin verileri ile vahyin bildirdiklerinin kıyaslanamayacağını kesin olarak bilsinler.
Kitabın sonunda da sigara üzerinden yapılan gerçek dışı yaygaraların, çoğunluk üzerinde nasıl bir etkiye sebep olduğunu, hatta helal, haram inancını etkileyecek boyutlara uaştığını inceledim ve sigaraya dinî hüküm uydurarak Allah’a ve rasulüne iftira etmeye kalkanlara cevap verdim. Yine “Çağın Yeni Putları” adlı risalemi de kitabın sonuna ekledim.
Son olarak; benim bu çalışmamın insanlığın bilim uğruna çabalarını çöpe atmayı gerektirdiğini iddia eden çıkabilir. Bu hiç sorun değil, bilim adına vahye muhalif bir çaba içinde olan bazı insanların yaptığı herşey zaten çöptür. Böylesi sözde bilim(!)i çöpe atmakla ben hiçbir şey kaybetmem. Zira onların Allah’ın kitabına muhalif olan bir bâtıl için yıllarca uğraş sonucunda ortaya koydukları şey, gönülden iman ettiğim Allah’ın kitabında ve rasulünün sünnetinde, o denli boş zaman kayıplarına beni muhtaç etmeden bana (her müslümana) sunulmuştur.
İnsanlığın kurtuluşu Mars’a gitmekte değil, Allah’a iman edip kitabına uymak ve rasulünün sünnetine tabi olmaktadır. Hayatta en hakiki mürşid vahiydir. Bilim, vahye uyduğu takdirde mürşit olur. Vahye uymayan bilim ise mürşit değil, müfsittir.
Allah’tan dilerim ki bu çalışmam, ümmetin taklit bataklığından uyanışa geçerek, bu teorilere itibar etmedikleri asırlardaki ihtişamına kavuşmalarına bir vesile olur. Başarı Allah’tandır.
Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş el-Çubukâbâdî

23 Nisan 2018 Pazartesi

Münafıkların Dünyada Müslüman Hükmünde Olmaları


Cabir b. Abdillah radiyallahu anhuma şöyle demiştir:
لَمْ نَكُنْ نُسَمِّي الْمُنَافِقِينَ كُفَّارًا عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
Bizler Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında münafıkları “Kâfirler” diye isimlendirmezdik."
Bunu Ebu Ya'la (4/88) Muslim'in şartına göre sahih bir isnad ile rivayet etmiştir.


İbn Abbas radıyallahu anhuma Bakara suresi 17. Ayeti hakkında şöyle demiştir:

هَذَا مَثَلٌ ضَرَبَهُ اللَّهُ لِلْمُنَافِقِينَ أَنَّهُمْ كَانُوا يَعْتَزُّونَ بِالْإِسْلَامِ فَيُنَاكِحُهُمُ الْمُسْلِمُونَ وَيُوَارِثُونَهُمْ وَيُقَاسِمُونَهُمُ الْفَيْءَ، فَلَمَّا مَاتُوا سَلَبَهُمُ اللَّهُ ذَلِكَ الْعِزَّ كَمَا سَلَبَ صَاحِبَ النَّارِ ضَوْءُهُ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَاتٍ، يَقُومُ فِي عَذَابٍ
Allah burada münafıkları misal vermiştir. Onlar İslam ile izzet bulurlar, Müslümanları nikâhlarlar, onlara varis olurlar, ganimetten pay alırlar. Öldükleri zaman ise Allah onlardan bu izzeti alır, tıpkı ışık sahibinden ışığın alınması gibi karanlıkta, yani azapta bırakır. Onlar (münafıklar) hidayeti göremez, söyleyemez ve anlamazlar. Onlar belalar getiren ve şimşekler çakan yağmura tutulmuş gibidir.”
 
Bunu Taberi Tefsir'inde (1/337, 348, 369) ve İbn Ebî Hâtim Tefsir'inde (158, 167, 172) hasen isnadla rivayet etmişlerdir.

16 Nisan 2018 Pazartesi

Şiilerin Sünnete Muhalefet Ettiklerini İtiraf Etmeleri


Şia’nın Şeyh Saduk diye meşhur Rafızî imamlarından Ebu Cafer Muhammed b. Ali b. el-Huseyn İbn Babuye el-Kummî, el-Hisal adlı kitabında (s.93 hadis no:30) “Üç Kişiden Kalem Kaldırılmıştır” başlığı altında şu hadisi zikrediyor:

حدثنا الحسن بن محمد السكوني قال: حدثنا الحضرمي قال: حدثنا إبراهيم بن أبي معاوية قال: حدثنا أبي، عن الاعمش، عن أبي ظبيان قال: اتي عمر بامرأة مجنونة قد فجرت فأمر برجمها فمروا بها على علي بن أبي طالب عليه السلام فقال: ما هذه؟ قالوا: مجنونة فجرت، فأمر بها عمر أن ترجم، فقال: لا تعجلوا فأتى عمر فقال له: أما علمت أن القلم رفع عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ.

 “Bize el-Hasen b. Muhammed es-Sukunî tahdis etti, dedi ki: bize el-Hadramî (Muhammed b. Abdillah) tahdis etti, dedi ki: bize İbrahim b. Ebi Muaviye tahdis etti, dedi ki: bize babam el-A’meş’ten, o Ebu Zabyan’dan şöyle dediğini tahdis etti: “Ömer radiyallahu anh’e zina etmiş olan mecnune bir kadın getirildi. Onun recmedilmesini emretti. Bu kadın Ali b. Ebi Talib radiyallahu anh’ın yanından geçirilirken Ali radiyallahu anh: “Buna ne olmuş?” dedi. Dediler ki: “O bir mecnunedir. Zina etmiş. Ömer radiyallahu anh de onun recmedilmesini emretti.” Ali radiyallahu anh dedi ki: “Acele etmeyin.” Ömer radiyallahu anh’e gitti ve dedi ki: “Bilmiyor musun ki kalem üç kişiden kaldırılmıştır: ihtilam oluncaya kadar çocuktan, kendine gelinceye kadar mecnundan ve uyanıncaya kadar uyuyandan.”

Bu hadise açıklama olarak Şeyh Saduk İbn Babuye şöyle demiştir:

جاء هذا الحديث هكذا والاصل في هذا قول أهل البيت عليهم السلام المجنون إذا زنى حد، والمجنونة إذا زنت لا تحد لان المجنون يأتي والمجنونة تؤتى

“Hadis bu şekilde gelmiştir. Bu görüşte asıl olan Ehli beytin görüşü; mecnun (deli erkek) zina ettiği zaman ona had uygulanır. Mecnune (deli kadın) zina ettiği zaman ise ona had uygulanmaz. Çünkü mecnun fiili işleyendir, mecnune ise fiil kendisine karşı işlenendir.”

Şeyh Saduk’un zikrettiği bu hadis ve kıssanın isnadındaki bütün raviler, Darekutni’nin zayıf olduğunu belirttiği; el-Hasen b. Muhammed es-Sukuni dışında, ehl-i sünnet indinde de makbul, sika ve saduk ravilerdir. Bu kıssa ve hadis Ehl-i Sünnet hadis kaynaklarında bu tarikle ve daha başka sahih yollarla gelmiştir. Ebu Zabyan – Ali radiyallahu anh yoluyla Ahmed (1/155, 158) Tayalisi (90) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (7344-45) Ebû Ya'lâ (587) ve Ebu Zabyan – İbn Abbas radiyallahu anhuma – Ali radiyallahu anh yoluyla, Ebû Dâvûd (4399-4402), İbn Huzeyme (1003, 3048) Hakim (1/389, 2/68, 4/430) Nesâî Sunenu'l-Kubrâ (7343) İbn Hibbân (143) Beyhakî (4/269, 8/265) ve başkaları tarafından sahih isnadla rivayet edilmiştir.
Şialar nezdinde de sahih kabul edilen ve üstelik bizzat Ali radiyallahu anh’den rivayet edilen bu hadisin lafzında görüldüğü gibi “Mecnun” kimseden kalem kaldırıldığı, yani onda had cezası ehliyeti bulunmadığı ifade edilmiştir. Şiiler (Caferîyye/İmamîyye)  ise bütün diğer mezhep mutaassıbı (Hanefi, Şafii, Hanbeli, Maliki, Zahiri, Zeydî, Hâdevî vb.) sapıkların ve mutezilî münafıkların yaptıkları gibi, çirkef görüşlerini, habis yorumlarını ve rezil kelamlarını Allah ve rasulünün önüne geçirerek nasıl şenî bir terbiyesizlikte bulunduklarını bu kadar net bir şekilde itiraf etmektedirler!

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)