Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Neşidler

Neşidler: Okuyan: Ebu Ali Sözler: Ebu Muaz Neşidler 2: Okuyan: Ebu Sumeyra Sözler: Ebu Muaz

Ders Programı

* Çarşamba Akşamları Saat: 21:00 Ankara Daru's-Sunne Mescid'inde Bizden Olmayanlar Şerhi (İnspeak'te canlı olarak yayınlanmaktadır)

* Cumartesi Saat: 17:00 ile 22:00 arası Ankara Daru's-Sunne Mescid'inde Kıraat, Tecvid, Hadis Usûlü ve "Sahih Tefsir" dersi

* Pazar Akşamları Saat: 21:00 Riyazu's-Sâlihîn Şerhi İnspeak'te canlı olarak yayınlanmaktadır

* İnspeak'te Daru's-Sunne odasında eski sohbet kayıtları her gün gündüzleri yayınlanmaktadır

10 Mart 2015 Salı

Allah'ın Dostları ve Büyük Günahlar


Umeyr b. Katade el-Leysî radıyallahu anh’den: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında şöyle buyurdu: “Dikkat edin! Allah’ın dostları;
* kendilerine farz kılınmış olan beş vakit namazı kılan,
* üzerinde bir hak görerek Ramazan orucunu tutan ve karşılığını Allah’tan bekleyen,
* malının zekâtını veren ve karşılığını Allah’tan uman,
* Allah’ın yasakladığı büyük günahlardan kaçınan kimselerdir.”
Birisi: “Ey Allah’ın rasulü! Büyük günahlar nelerdir?” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
Onlar şu dokuzudur:
* Allah’a ortak koşmak,
* mümin bir canı haksız yere öldürmek,
* hücum gününde savaştan firar etmek,
* yetimin malını yemek,
* faiz yemek,
* iffetli bir kadına iftira etmek,
* sihir yapmak,
* Müslüman anne babaya isyankarlık etmek,
* ölülerinizin ve dirilerinizin kıblesi olan Beytu’l-Haram’ı(n hürmetini) helal saymak.
Bir kimse bu büyük günahları işlemez ve namazı kılar, zekatı verirse, mutlaka kapıları altın işlemeli olan bir evde Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber olur.”
Hadis hasendir. Hakim (1/128, 4/288) Beyhaki (3/408) Taberânî (17/47) Tahavi Müşkil (898) Ebu Nuaym Marife (5261) el-Elbani İrva (690)

22 Şubat 2015 Pazar

Müslümanların Güncel Problemlerine Işık Tutan Naslar

Sahih Tefsir şerhi 14. bölümde Müslümanların eski ve yeni problemlerinin sebepleri, sonuçları ve çözüm için tutulacak yola dair yönlendirmeler işlenmiştir. Dinlenilmesi ve istifade edilmesi için önemle tavsiye olunur:
https://archive.org/download/EbuMuazDVD15/SahihTefsir014.mp3

16 Şubat 2015 Pazartesi

Bid’atçiler Tevhid Ehli Olabilir mi?Birçok Müslüman derneklerde toplanma bid’atine ve Suret  (video, fotoğraf) gibi pisliklere cevaz verenlere dostluk etmeye devam etmekte, bu fiilleri işleyenlerin dillerindeki tevhide benzeyen sözlerine aldanarak onları tevhid ehli zannetmektedirler.
Bid’at ehli, tevhid ehli değildir!

Sünnet Ehlini Fitne Çıkarmakla İtham Eden Bid'atçilere Şeyh Elbani'den Nefis Cevap

Şeyh el-Elbani rahimehullah’a şöyle soruldu: “Oruç tutan Müslümanlardan bazı insanlar ezandan bir süre önce iftar ediyorlar. Bazıları da ezanla birlikte iftar ediyorlar. Bu iki grubun hükümleri nedir?
Şeyh el-Elbani şöyle dedi: “Sen bizimle beraber isen bunu anlayabilirdin. Allah sana bereket versin.
Soruyu soran: “Ben sürekli seninle beraberim, lakin sen sahur ezanından bahsetmiştin.
Şeyh el-Elbani: “Akşam ezanından da. Akşam ezanından da bahsettik, akşam iftarda acele etmek ve namaz için acele etmekten de bahsettik. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Ümmetim iftarda acele ettikleri sürece hayır üzere bulunmaya devam eder” hadisini de rivayet ettik. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in yolculukta sahabeden birine “bize iftarlığımızı getir” dediğini anlattık. Adam: “Ey Allah’ın rasulü, gündüz önünde” demişti. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona: “Getir” dedi. Bu sahabe: “Birimiz devesine binse güneşi görür” dedi. Yani (Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem) güneş kaybolur kaybolmaz iftarda acele ediyordu. Yine fatihayı ezberlediğimiz gibi ezberlememiz gereken bir hadis söylemiştik. O da Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in şu hadisidir: “Gece şuradan yönelip, gündüz şuradan gittiğinde ve güneş battığında oruçlu iftar etmiştir” İftarda hiç beklemeden acele etmek gerekir.”
Soruyu soran dedi ki: “Kişi bir toplulukla beraber bulunuyor, bu topluluktakilerin hiçbiri iftar etmiyor, bu kimsenin kendi başına iftar etmesi olurmu? Gecenin gittiğini nasıl bilecek?
Şeyh el-Elbani: “Allah sana bereket versin. Az önce Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in: “Kim İslam’da güzel bir sünnet başlatırsa” hadisini anlattık. Bu adam vaktin girdiğini yani iftar vaktinin girdiğini biliyorsa, bir de buna şunu ekle: bunu sırf iftarda acele etme sünnetini bildiği için yapıyorsa, bu insanların önünde bardağı alıp içtiğinde, hurma alıp yediğinde güzel bir sünnet mi başlatmış olur, kötü bir çığır mı açmış olur?
Soruyu soran: “Elbette güzel…
Şeyh el-Elbani: Evet, Allah sana bereket versin.
Soruyu soran: Onlar sana “bizim ezanı beklememiz de güzel bir sünnet diyecekler.
Şeyh el-Elbani: Allah sana bereket versin, burada ikinci bir konuya geçiyoruz. Eğer onların bekledikleri ezan vaktinde okunuyorsa hiç kimsenin ezandan önce yemesi caiz olmaz. Lakin biz bugünkü ezandan bahsediyoruz. Zannederim bugünkü ezanın güneşin batmasından on dakika sonra okunduğunu işitmişsindir.
Soruyu soran: Kişi bugünkü ezandan bahsediyor, önceki ezanı kastetmiyor.
Şeyh el-Elbani: Öyleyse bu şekildeki bir ezanı beklemek sünnet değildir. Bilakis sünnete muhaliftir

14 Şubat 2015 Cumartesi

Bid’atçiliğe Hükmetmek


Şeyh Muhammed Bazemul
Tercüme: Ebu Muaz
Soru: “Şeyhimiz, Allah size ihsan etsin, size ve ilminize bereket versin. Bir sorum var. İki alim cerh etme, bid’atle itham ve sakındırma hususunda ihtilaf ettiğinde sakındırmayı bid’atle ithama çeviren kayıt nedir? Selefi bir kimsenin görüşlerden birini tercih eden kardeşlerine karşı tutumu nasıl olmalıdır?

Sünnet Alimleri Hakkında: "Davetçilerin Hatalarını Araştırıyorlar" İftirasına Reddiye


Şeyh Ubeyd b. Abdillah el-Câbirî
Tercüme: Ebu Muaz
Suud’dan soran birisi şöyle diyor: “Hizipçilerden çok defa şöyle dediklerini işitiyoruz: “Bu asrın sünnet şeyhleri davetçilerin hatalarını gözlüyorlar” Bu söylentiye ne dersiniz?

Bid'atinde Israr Edenden Sakındırılır


Soru: “Selefî bir kimse bir bid’ate düşse, kardeşleri ona nasihat edip sabretseler ve ona açıklasalar, buna rağmen bid’atinde ısrar edip dönmezse bu durumda o kişinin bid’atçi olduğuna hükmedilir mi? Selefiler onu bid’atçi görerek uzaklaşabilir mi ve ondan sakındırabilirler mi? Yoksa buna alimin mi hükmetmesi gerekir? Bize açıklayın, Allah size bereket versin.
Cevap: Eğer kardeşlerinin sözleri ona fayda etmez ve dönmezse ondan ve sözlerinden sakındırılır. İlim ehline danıştıktan sonra da onun bid’atçi olduğuna hükmedilir. Yardım istenecek olan Allah’tır.
Şeyh Muhammed Bâzemul

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk" (İbn Bişrân Emâlî, 291, Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)

Cevâmiu'l-Kelîm Programı