Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Neşidler

Neşidler: Okuyan: Ebu Ali / Sözler: Ebu Muaz

Ders Programı (Yeni Program)

* Çarşamba Dâru's-Sunne Mescidinde
Saat: 20:30 Bizden Olmayanlar Şerhi

* Cumartesi Dâru's-Sunne Mescid'inde
Saat: 19:00 Kur'ân Kıraati ve Tecvid
Saat: 20:30 Riyâzu's-Sâlihîn Şerhi

* Pazar Daru's-Sunne Mescid'inde
Saat: 17:00 Arapça
Saat: 19:00 "Sahih Tefsir" dersi6 Ekim 2015 Salı

Cehl-i Mürekkeb'in Tekfire Mâni Olması

İbn Ebi Muleyke’den: “Ömer radıyallahu anh zamanında bedevînin biri geldi ve:
“Allah’ın Muhammed’e indirdiği şeyleri bana kim okur?” dedi. Bunun üzerine adamın biri ona Tevbe suresini okudu. Ancak bu ayeti:
أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ
Lafzıyla, yani “Allah, müşriklerden ve rasulden berîdir” anlamına gelecek şekilde okudu. Bunun üzerine bedevî:
“Allah kendi rasulünden berî mi oldu? O halde Allah ondan berî ve uzak ise ben de ondan berîyim” dedi. Bedevînin bu sözü Ömer radıyallahu anh’e ulaşınca yanına çağırdı. Ona:
“Ey bedevî! Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den berî olduğunu mu söylüyorsun?” diye sorunca bedevî şu karşılığı verdi:
“Ey müminlerin emiri! Medine’ye geldiğimde Kur’ân konusunda herhangi bir bilgim yoktu. Kur’ân’ı bana okuyup okutacak birini sorduğumda filan kişi bana Tevbe suresini okudu. Ancak okurken:
أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ
 “Allah, müşriklerden ve rasulden berîdir” şeklinde okudu. Bunun üzerine ben de:
“Allah kendi rasulünden berî mi oldu? O halde Allah ondan berî ise, ben de ondan berîyim” dedim.” Ömer radıyallahu anh:
“Ey Bedevî! Ama o ayet bu şekilde değildir. Şu şekildedir:
أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ
Allah ve rasulü müşriklerden berîdir” (Tevbe 3) dedi. Bunun üzerine bedevî:
“Vallahi ben de Allah ve rasulünün berî olduğundan berîyim” dedi.
Sonra Ömer b. el-Hattab radıyallahu anh Arap dili hakkında bilgisi olmayan kişilerin Kur’ân okutmamasını emretti ve Ebu’l-Esved’e ayetleri harekelemesini söyledi.”[1][1] İsnadı hasendir. İbnu'l-Enbârî el-Vakfu ve'l-İbtida rivayet etmiştir. İbnu'l-Enbârî'nin isnadıyla; İbn Asakir, Tarihu Dımeşk'te (25/191) rivayet etmiştir. Kurtubi Tefsir (1/24)

30 Eylül 2015 Çarşamba

Neye Davet Ediyoruz?

[1]: Biz Allah’a, isimlerine ve sıfatlarına Allah’ın kitabında ve Peygamber Muhammed’in (Sallallahu aleyhi ve sellem).. sünnetinde bahsedildiği gibi tahrifsiz (bozmadan), tevilsiz (mecazi anlam vermeden), temsilsiz, teşbihsiz (mahluka benzetmeden) ve ta’tilsiz (iptal etmeden) inanırız.
[2]: Biz Peygamber Efendimiz Muhammed’in (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ashabını severiz ve onların aleyhlerinde konuşanlardan da nefret ederiz. Biz inanırız ki onlar hakkında kötü konuşanlar Din hakkındada kötü konuşuyor sayılır çünkü Sahabe bize dini öğretendir. Ve biz Peygamber’in ailesini de şeriatın çizdiği ölçüde bir sevgiyle severiz.
[3]: Biz Hadis Ehli olan insanları ve Ehli Sünnetten olan bu ümmetin her selefini de severiz.
[4]: Bizler Kelam ilminden haz etmez ve kelam ilmini ümmetin bölünmesinin en büyük nedenlerinin arasında görürüz.
[5]: Biz Allah veya onun Resulü tarafından tasdik edilemediği sürece hiç bir Fıkıh kitabından, Tefsir kitabından, eski hikâyelerden veya Peygamber’in Siretinden (biyografisinden) hiçbir şeyi kabul etmeyiz. Burada onları red ettiğimiz ya da onlara ihtiyaç duymadığımızı kastetmiyoruz. Kastedilen Âlimlerimizin buluşlarından ve eserlerinden yararlanmamızın şarta bağlı olduğu ve bu şartta hükmün sahih bir delile sahipliğidir.
[6]: Kuran’dan veya sahih ve güvenilir hadislerden örnekler vermeden kitaplarımızı yazmaz, sohbet ve hutbelerimizi vermeyiz. Ve birçok kitaptan ve öğüt vericilerden yayılan uydurma hikâyelerden, hurafelerden ve zayıf veya uydurma hadislerden haz etmeyiz.
[7]: Biz hiçbir Müslümanı Allah’a şirk koşmak, namazın terki veya din değiştirmesi dışında hiç bir günahından dolayı Tekfir etmeyiz.
[8]: Biz Kuran’ın Allah kelamı olduğuna inanırız, Kuran yaratılmamıştır.
[9]: Biz Yüce Allah’a davette, Ona ibadette samimiyette, şirkten, bid’atlerden ve O’na itaatsizlikten alıkoymakta ve bunlara karşı olan tüm gruplara ve cemaatlere nasihatte Kitap, Sünnet ve ümmetin selefinin üzerine olduğu çizgide bir metodolojiye sahip olan gruplarla iş birliği yapmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Bu iş birliği takva ve iyilik üzerine olmak ve gerektiğinde kötülüğe ve yanlışa ve kötü ve fena insanlarla iş birliğine karşı karşılıklı tavsiye etmektir.
[10]: Biz Müslüman devlet yöneticilerine Müslüman oldukları müddetçe başkaldırmanın doğru olduğunu düşünmüyor ve ihtilallerin barış ve uzlaşı getireceğine inanmıyoruz. Bu tür olayların ve çabaların tam tersine toplumu bozduğunu düşünüyoruz.
[11]: Biz günümüzdeki partilerin ve grupların çokluğunun Müslümanların ayrılığının ve onların zayıflığının sebebi olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden amacımız insanları düşüncelerindeki körü körüne takipçilik prangalarından, mezhepçilik karanlığından ve particilik ruhundan kurtarmaktır.
[12]: Allah’ın Kitabını ve Allah’ın Resulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetini anlamakta ölçümüz hadis âlimlerinden olan bu ümmetin selefinin anlayışıdır, belli şahsiyetlerin kör takipçiliği değildir. Biz hakkı nereden gelirse gelsin alırız. Ve biliriz ki, topluma Allah’ın yasakladıklarını getirmelerine rağmen Selefi takip ettiğini iddaa edenlerden Selefilik beridir. Biz genç nesli tüm bu bahsettiklerimizden temizlenmiş şekilde İslam üzerine yetiştirmenin onlara başlangıçtan itibaren inançsız batı eğitiminin etkilerinden uzak doğru İslami eğitim vermekten geçtiğine inanıyoruz.
[13]: Biz siyasetin dinin bir parçası olduğuna inanırız ve kim siyaseti dinden ayırmaya çalışırsa o dini bozmaya çalışıyor ve fitne yaymaya çalışıyordur.
[14]: Biz Müslümanların Allah’ın Kitabına ve Resulü’nün sünnetine dönmedikçe hiçbir zafere veya onura sahip olamayacağına inanırız.
[15]: Biz dini bazı hususları önemli, bazılarını önemsiz ufak tefek ayrıntılar diye ayıranlara karşıyızdır. Ve bize göre bu çok tehlikeli ve yok edici bir yoldur.
[16]: Bizler Sünnetin ilmini küçük gören ve onu önemsemeyip bunun zamanı olmadığını iddia edenlere karşıyızdır. Aynı şekilde Peygamberimizin Sünnetini yaşamayı küçük görenlere ve önemsemeyenlere de karşıyızdır.
[17]: Bizim davetimiz ve Akidemiz bize kendimizden, servetimizden ve evladımızdan daha sevgilidir. Bu nedenledir ki bir gümüş veya altın karşılığında davetimiz ve akidemizden dönmeyiz. Biz deriz ki, kimse bizim davetimizi dirhem ve dinar karşılığında satın almaya boşa umut etmesin.
[18]: Biz Sünneti takip eden günümüz âlimlerini sever ve onlardan faydalanmaya çalışırız ve onların vefat etmesinden büyük üzüntü duyarız.
[19]: Allah’ın Kitabı ve O’nun Resulü’nün Sünnetinden delili olmadığı sürece hiç bir fetvayı kabul etmeyiz.
İşte bunlar bizim Akidemize ve davetimize kısa bir bakıştır. Şimdi eğer kim buna karşıysa o zaman biz hak olan nasihati almaya ve eğer yanlışsa onu reddetmeye ve eğer inatçı bir şekilde bize karşı durursa ondan imtina etmeye hazırız ve Allah en iyi bilendir.
Bu açıklama Şeyh Mukbil b. Hadi’nin Tercümetu Ebi Abdirrahman Mukbil b. Hadi El-Vadi’i (s. 135-142) kitabından özetlenmiştir.

Allah Bizi Yalnızca Müslümanlar Diye Adlandırmışken, Neden Israrla “ Selefi “ İsmi ?!


Selefî da’vet etrafında koparılmaya çalışılan gürültülerden bir tanesi de, “Allah bizi Müslümanlar diye adlandırmışken, İslam isminin yanında, selefî olarak adlanmanın meşru olmayacağı, ve böyle bir kutuplaşmanın (!) Müslümanlar arasında bir ayrılık ve tefrika sebebi olacağı teranesidir.
Elbette ki, bizler tek bir ümmet iken, dinimizi parça parça edip her birimizin kendi elindeki ile mutlu ve mutmain olduğu hiziplere ayrılmazdan evvel, akidemizin ve menhecimizin bir tek akide ve menhec olduğu o günde, Allah bizi Müslümanlar diye adlandırmıştı ve o gün için İslam ismi ıtlak edildiğinde tek bir mana ifade ediliyor ve aynı mana anlaşılıyordu. Ne var ki ümmet fırkalara ayrılınca, Nebi (aleyhissalatu vesselam)in bir tanesi dışında tamamının ateşte olduğunu haber verdiği helak olacak olan dalalet fırkaları ile fırka-ı Naciye –hakikatı başka başka şeyler olsa da- dinin sahibinin muradına rağmen, İslam ismi altında birleştiler ve aynı şeymiş gibi mülahaza edilmeye başlandılar.

 Sahih ve hak islamın, uydurulan batıl Müslümanlıktan tefrik edilmesi, hak ile batılın birbirinden temyiz edilip ayrılarak, hakkın batıla zuhur etmesi, şeriat sahibinin muradınca, müteayyin ve hatta zaruri oldu.(1)
Hatta bu ayırt edici isimler, bazen “cemaat", bazen “guraba" , bazen “Fırka-ı Naciye “ bazen “Taife-i Mensura”, bazen “benim ve sahabemin yolu üzere olanlar” lafızlarıyla bizâtihî Nebi (aleyhissalatu vesselam) tarafından ıtlak edildi. Müslümanlar ilk asırlardan itibaren, ehl-i sünnet, ehl-i hadis, selefî gibi şer-i isimler ile kendilerini dalalet fırkalarından ayırt ettiler.

 Asırlar boyunca sünnet imamlarından bu ayırt edici hak isimlerin kullanılmasına itiraz eden olduğuna da şahit olmadık. Yani onlar da, böyle bir tefrik ve temyizin meşruiyetine ve hatta zaruretine icma ettiler.

 Sâir fırkalar aksini iddia ediyor olmadıkları için, “ben kur’an ve sünnet ile amel eden bir Müslümanım demek hak ehlini batıl ehlinden ayırmaya kifayet etmedi. Allah’ın kitabı ve peygamberin sünnetini anlama ve tatbik etmede, yolların ayrıldığı noktanın altı çizilerek, “ ben Allah’ın kitabı ve Nebi’nin sünnetine, selefin fehmine göre ittiba eden bir Müslümanım manası, özetle ve ihtisaren “ ben selefiyim “ sözü ile dile getirilmeye başlandı.

“Bu zamanda ayırt edici, dakik bir nisbet elbette ki kaçınılmazdır. Sadece “ben müslümanım” veya “mezhebim islamdır” demek de bizim için yeterli değildir. Çünkü, rafizîsi de, ibadîsi de, kadıyânîsi de, hasılı onlar dışındaki fırkaların tamamı da böyle söylemektedir. Öyle ise seni onlardan ayırt edecek olan nedir?

“Ben kitap ve sünnete göre bir müslümanım” desen aynı şekilde, bu sözünde yeterli olmayacaktır. Çünkü eş’arîsi ile, maturîdîsi ile, hizbîsi ile, fırkaların tamamı, aynı şekilde bu iki kaynağa ittiba ettiğini iddia etmektedir.

 Öyle ise şüphe yok ki, en net, en bariz, en ayırt edici ve açık şekli ile adlanma, “ ben kitap ve sünnete salih selefimizin menheci üzere bir müslümanım” demekle olur ki, biz buna özetle “ben selefiyim” diyoruz. ( Muhammed Nasıruddin el-Elbani Bk. el-menhecus-selefi inde şeyh Nasıruddin el-Elbani, Amr Abdülmünim Selim S.21 )

“Bizler şerefli ve sahih bir nispet olmakla beraber, böyle söyleyenleri cedelen de olsa onaylayarak, selefîliğe intisab etmeyi bir kenara bırakıp, sadece Müslüman ismiyle isimlensek, acaba onlar şer-i ve sahih olmadığı halde isimlendikleri, hiziplerinin, mezheplerinin yada tarikatlarının isimleri ile adlanmaktan vazgeçecekler mi?” ( Muhammed Nasıruddin el-Elbani Bk. el-menhecus-selefi inde şeyh Nasıruddin el-Elbani, Amr Abdülmünim Selim S.21 )

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(1) Muhammed (aleyhissalatu vesselam) insanlar arasını ayırmış, da’veti, kardeşi (!) kardeşe (!), babayı oğla düşman etmiştir. Kur’an hak ile batıl arasında FURKAN olarak indirilmiş, Allah’ın kendisine ihsan ettiği bu özelliğinden ve kendisinden sonra hakkın batıl karşısında izhar edilmeye başlamasından ötürü Ömer (radiyallahu anh) a EL-FARUK denilmiş, hak ile batılın ilk muharebesine, artık bundan sonra saflar arasına diyalog ve hoşgörüye mahal bırakmayacak kan kırmızı çizgilerin çekildiği bedir gününe, FURKAN GÜNÜ denilmiştir

Her Bid'at İşleyen Bid'atçi midir?


Şeyh Rebi'nin bu konudaki fetvası için linke tıklayın:
http://www.davetul-enbiya.com/player/14/147


Şeyh Abdulmuhsin el-Abbad’ın Kitabı Hakkında Uyarı

Nerdeyse her ülkede Hizbîler Şeyh Abdulmuhsin'i ve yazdığı Rifkan Ehlu’s-Sunne bi Ehli’s-Sunne adlı risaleyi kullanarak insanların aklını karıştırmaya ve kendilerinin ve şeyhlerinin üzerinde bulunduğu bozuk menhece ve yaydıkları fitnelerine kılıf bulmaya çalışıyorlar, buna Türkiye'deki "Biz şeyh Abdulmuhsin'in menheci üzerineyiz" diyenler de dahil, işte bu fitneye karşı Şeyh Ahmed en-Necmî rahimehullah ve Şeyh Ubeyd el-Cabirî hafızahullahın cevabı: 
Şeyh Ahmed en-Necmî'nin Şeyh Abdulmuhsin'in Rifkan Ehlus-Sunne bi Ehli’s-Sunne isimli risalesini yayanlar ve bunu Ehli Sünnete karşı kullananlarla ilgili görüşü:
Sual Sahibi: Şeyhimiz, Allah sizi korusun, sanıyorum Şeyh Abdulmuhsin el-Abbad, Allah onu korusun, yazdığı "Rifkan Ehlu’s-Sunne bi Ehlis-Sunne adlı risale sizden gizli değildir ve şimdi Cezayir'de el-İd eş-Şerifi'nin ve Ebul-Hasen'in takipçilerinin fitnesi var, bunlar bu kitabı yayıyorlar ve Mümeyyiîn (gevşemeciler) ve Heva ehli bu kitabı çoğaltıyorlar ve dağıttırıyorlar. Kitaptaki "Tecrihin (cerh etmek) ve hecrin (boykot etmek) Fitnesi" adlı bölümü okudum ve bu kısım bunların en çok üstünde durduğu kısımdır, bu risaleyi sanırım okudunuz ey Şeyh? 
Şeyh: Önemli olan Şeyh Mukbil'in talebelerinden olan Yemenli birisinin bu risalenin yanlışlığını ispatlamış olmasıdır. Çok iyi bir cevapla bunu çürütmüştür, Fevzi el-Eseri el-Bahreynî de keza buna reddiye yazmıştır, çok iyi bir cevaptır ve elhamdülillah Ehl-i Sünnet bu risaleyi reddetmiştir.
Sual Sahibi: İyi, ey Şeyh, peki ya bu kitabı yayanlar?
Şeyh: [araya giriyor] Bunu yayanın bunu yayması gösterir ki o fitne arzu eden bir mübtedi (bid’atçi)dir.
Sual Sahibi: Ey Şeyh, bu işi yapandan uyarmalı mıyız ne düşünüyorsunuz?
Şeyh: Ondan uyarın, ondan uyarın.
Sual Sahibi: Allah sizi mükafatlandırsın. 
Şeyh Ubeyd'in bu konuda hakkında ki yorumu: 
Şeyh Abdulmuhsin'in kitabını okumadım. Tecrübelerimden biliyorum ki hevâ ehli, Ehl-i Sünnet’e mensup bazıları tarafından ortaya konulan bazı konularla ilgili her fırsatı değerlendirir, sonra bunları kendi yararlarına dokunacak şekilde evirip çevirirler fakat yine onlara fayda sağlamaz.
Risalenin ismine göre Şeyh Abdulmuhsin aslında Ehl-i Sünnet'in Ehl-i Sünnet'le ilişkileri konusunda tavsiye veriyor. Ve bu konu bildiğimiz tüm Şeyhler'in hem fikir olduğu ve bizim de üzerine olduğumuz bir konudur. Fakat, Ehl-i Sünnet'in kim olduğunu bilmemiz gerekir, Ehl-i Sünnet iddiasında bulunan herkes Ehl-i Sünnet'ten değildir.
İkinci olarak, Şeyh Abdulmuhsin ve diğerleri, ne zamanki bidat ehli birini bilsinler, o vakit onu reddedip, onun bidatini red edeceklerdir. [tıpkı Şeyh'in Sefer (el-Havalî), Selman (el-Avde), Adnan Ar’ur, Hasen Maliki gibilerine reddiye verdiği gibi]
Üçüncüsü, bir kaide vardır, bilen bilmeyene karşı delildir, bu sebepledir ki Ebul-Hasen hakkında konuşanlar, delillerle, gündüz vaktindeki güneş gibi açık seçik kanıtlarla konuşmuşlar, onun yaptıklarını ve konuştuklarını böylelikle eleştirmişlerdir. Yani ona karşı cerh yapanlar bunu delillerle desteklemişlerdir, o vakit biz bunu kabul etmeliyiz aksi takdirde hevâlarına uyan insanlardan oluruz. Ve her hangi bir âlim, eğer başkalarının gördüğünü görmediyse, (bu konuda) o âlimi takip etmeyiz zira o yerilen o şahsın durumundan haberdar değildir.
Sonra Şeyh birkaç örnek veriyor:
1. İmam Şafii’nin İbrahim b. Muhammed b. Ebi Yahya için yaptığı ta’dil. Fakat alimler bu kişiyi cerh etmişlerdi ve güvenilir olmadığını beyan etmişlerdi. O yüzden ne Şafii’nin övgüsü kabul görmüş ne de bu övgü Şafii tarafından güvenilir ilan edilen kişiye bir yarar sağlamıştır. 
2. Sefer (el-Havalî) ve Selman (el-Avde) örneği,  bizler (Medine âlimleri) onları delillerle eleştirdik fakat Şeyh b. Baz, Şeyh b. Useymin ve büyük âlimlerden diğerleri onlar hakkında hiçbir şey söylemedi. Fakat 4 sene sonra, Hay’ah (Suud Din Polisi) onları hatalarından dolayı suçlamış tutuklanmaları gerektiğini ilan etmiştir. 
3. Şeyh el-Albani’nin örneği. Sefer ve Selman’ı Şeyh Albanı önce övmüştü ve onlara tezkiye vermisti, fakat 6 veya 7 yıl sonra, onların aleyhinde konuşmuştur ve “Acele davrandık, Medine ehli bunlar hakkında daha bilgiliydi” diyerek itirafta bulunmuştur. 
Sonra şeyh, ” bu münezarayı yayın” dedi. Sonra, bu kitabı yayanlarla ilgili bir soru üzerine Şeyh şöyle dedi,
“Bu insan fitne sahibidir, ya fitne sahibidir, ya da durumdan bîhaber olan bir insandır…” Sonra Şeyh sunu ekledi: “Özellikle eğer bu kişi bu kitabı çoğunlukla avam arasında yayıyorsa, benim(Şeyh) gibiler ve sizler (ilm talebeleri), yani anlayabilecekler kitabı okuyabilir, fakat bunun yüzlercesini avam arasında ve belli bir kısım insana dağıtan kişi dediğime uygun olandır, yani ya bilmiyordur ya da fitne sahibidir.” 
Sahab.net den  Şeyh Ubeyd’in konuyla ilgili konuşmasının çevirisidir.

27 Eylül 2015 Pazar

Facebook'un Belalarından

Şeyh Halid Hamude şöyle demiştir:
“Facebook’un ve diğer sosyal paylaşım sitelerinin en büyük belalarından birisi münkere ülfet ve alışkanlık oluşturmasıdır.
...Bu da ancak bunların gözler önünde akışının ve kalp üzerinden geçişinin tekrar etmesi sebebiyledir. (Özel olarak haram suretleri genel olarak bütün kötülükleri kastediyor)  bu yüzden âlimlerimize, sahiplerinden emin olsalar bile, şer ve fesat sitelerinden uzak durmalarını tavsiye ederim. Çünkü bunun zararının en hafifi Müslümanın kalbinde münkere karşı çıkmanın eksilmesidir. Bu yüzden  küfür ülkelerinde yaşayanların muhatap oldukları şeyin en önemlisi şirki ve müşrikleri görmeyi alışkanlık haline getirmeleridir. Yardım istenecek olan Allah’tır. Bizler bu hayır vesilelerinin bize eziyet veren sebep haline gelmemesini umarız. Allah bizi de sizleri de bunun şerrinden korusun. Allah hepimizi hak üzerinde sabit kılsın. Şüphesiz O işiten ve icabet edendir."

“Bu Meselede İhtilaf Var” Sözünü Gerekçe Göstermek


Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Bu, hiç şüphesiz, benim dosdoğru yolumdur; bu itibarla ona uyun; diğer yollara uymayın. Aksi halde sizi O'nun yolundan ayırır. İşte sakınasınız diye Allah size bunları tavsiye etmiştir” (En’am 153)

Ey iman edenler! Allah'a itaat edin.  Rasule itaat edin. Ve sizden olan emir sahiplerine de. Eğer bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz Allah'a ve âhiret gününe inandığınız takdirde, onu, Allah'a ve rasule arz edin. Bu, netice itibariyle daha hayırlı ve daha güzeldir.” (Nisa 59)

Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Muhakkak sizden yaşayacak olanlarınız pek çok ihtilaf görecektir. Size benim sünnetim ve benden sonra raşid halifelerimin sünneti gerekir. Ona azı dişlerle tutunun

Allah ve rasulü bizlere âlimlerin bir meselenin hükmünde ihtilaf etmeleri halinde onların sözlerinden kitap ve sünnetten delili olanı almamızı, delile aykırı olanı ise terk etmemizi emretmektedir. Şüphesiz bu Allah’a ve ahiret gününe iman etmenin alametidir ve bu bizim için en hayırlısı ve sonucu en güzel olanıdır.

Bizler delile aykırı olan sözleri alırsak bunlar bizi Allah’ın yolundan ayırır ve bizi başarısızlık ve sapıklık yollarına düşürür. Nitekim Yahudi ve Hristiyanların âlimlerini ve rahiplerini (âbidlerini) Allah’ın dışında rabler edindikleri haber verilmiştir.

Adiy b. Hâtim radıyallahu anh’e onların Allah’ın dışında rabler edinilmesi konusu müşkil gelince Nebî sallallahu aleyhi ve sellem ona alimleri ve rahipleri rab edinmenin anlamını, Allah’ın haram kıldığı şeyleri helal ve helal kıldığı şeyleri haram saymada onlara itaat etmeleri şeklinde olduğunu açıklamıştı. Bugün insanların birçoğunu bir muhalefet üzerinde görsen de bundan yasaklasan sana:

Bu meselede ihtilaf vardır” der ve işlediği şey delile aykırı bile olsa bundaki ihtilafı temize çekmeye kalkar.

Peki bu kimseyle âlimlerini ve rahiplerini rabler edinmiş olan kitap ehlinin ne farkı vardır?

Onların kendileri hakkında Allah’tan sakınmaları ve bir meselede ihtilaf bulunduğu zaman delile muhalefet etmelerinin caiz olmadığını öğrenmeleri gerekir. Hatta cahillerin çoğu bilgisayarlarda kayıtlı olan kitaplardan nakledilen ihtilafları araştırır ve o görüşlerden hevasına uyan ile fetva verir, sahih bir delil üzere olan ile delil üzere olmayanı ayırt etmez! Bunu ya cahilliğinden dolayı yapar, ya da nefsinin hevasına uyduğundan yapar.

Eğer cahil ise onun, okuduğu şeye ve sıhhatini ve kitap ile sünnetten delilini bilmediği bir kayıta dayanarak Allah’ın dini hakkında konuşması caiz değildir. Allah bize yalnızca bir fıkıh kitabına anlamaksızın bakmamızı emretmemiştir. Bilakis bize ilim ehline sormamızı emretmiştir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

Eğer bilmiyorsanız zikr ehline sorun.” (Nahl 43)

Heva sahibinin de görüşlerden hevasına uyanı alıp hevasına uymayanı terk etmek suretiyle hevasını Allah’ın dışında ilah edinmesi caiz değildir. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur:

Allah’tan bir hidayet olmaksızın hevasına uyandan daha sapık kim vardır?” (Kasas 50)

Hevasını ilah edineni gördün mü? Sen onun üzerine vekil değilsin.” (Furkan 43)

Kendisinde ilim bulunan kimsenin “kolaylaştırma” gerekçesiyle insanların arzularına uygun şeyleri gözeterek onları Allah’ın yolundan saptırması caiz değildir. Kolaylaştırma ancak ve ancak delile tabi olmakla olur. Ta ki Allah Teâlâ’nın haklarında şöyle buyurduğu kimselerden olunmasın:

Bunu da, kıyamet günü, kendi günâhlarını tam olarak, bilgisizce saptırdıklarının günâhlarını da kısmen yüklenmek için söylerler. Bilesiniz ki, yüklendikleri ne kötü bir şeydir” (Nahl 25)

Allah hepimizi faydalı ilim ve salih amelde muvaffak kılsın. Allah’ın salat ve selamı Muhammed’e, âline ve ashabı üzerine olsun.

Şeyh Salih b. Fevzan el-Fevzan


Tercüme: Ebu Muaz

Bâtılda İnat Eden Tekdir Edilir


"Bâtıl, sahibine reddedilir ve batıl işleyene reddiye verilir. Hatta inat ederse ona ifadeler sertleştirilir. Hatta o kimse hocası bile olsa ve sünnete muhalefet edip bid’ate destek oluyorsa, ilim talebesinin ona sert sözler izhar etmesi gerekir. Şeyhlerimizin – bu zamandaki İslam şeyhlerimizin – sözlerini silmeye çalışanlar, ya onları hakkıyla tanımıyorlar ya da onların sözlerini bilmiyorlar! Kimisi de eksik kaldığı için bizzat bu sözleri göremez. Onları okutan kişiler bunları okumaktan engelliyor. Bazen de ona okutan kimse ilminin azlığından dolayı kusur gösterip bunlara bakmıyor. Eğer sapmış bir kimseyse de böyle şeyleri okumaz. Eğer cahil ise bunları nasıl görsün? Bu konu Şeyhimiz Abdulaziz b. Baz rahimehullah’a sorulmuştu. Fetvalarında kayıtlı. Talebenin hocasına karşı çıkması ve ona sertlik göstermesi, eğer hatırlattığında inad ederse açıktan inkar etmesi, sözü sertleştirmesi ve dönmesi umuduyla ona hecr uygulaması (darılması) gerektiğini haber vermişti."
Muhammed el-Medhâlî


Şeyh Rebi el-Medhali şöyle demiştir:
“Nasihati reddetmekten veya yaptığım bir hata ya da benden sadır olan bir bâtılı savunmaktan Allah’a sığınırım. Şüphesiz bu çirkin üslup ancak fesat, kibir, inat ehlinin ve kendisine hatırlatma yapılınca öğüt almayan kimselerin yoludur.  Bu çirkin sıfattan Allah’a sığınırım.”

İki İmamdan İki İnci


İmam İbnu’l-Kayyım rahimehullah es-Savaiqu’l-Mursele’de (s.52) şöyle demiştir:
“Malumdur ki, bâtılı konuşma ile hakkı açıklamaktan sükut etmek evlenirse, bu izdivaçtan hakka cahillik ve halkı saptırmak doğar.”
Hafız Zehebî rahimehullah Siyeru A’lami’n-Nubelâ’da (14/166) şöyle demiştir: “Fesat yaygınlaşmış, bid’atler galip gelmiş ve sünnetler gizlenmiştir. Hakkı söyleyen çok azdır. Şayet alim samimiyet ve ihlas ile hakkı dile getirse, vaktinin alimlerinden bir çok kimse ona itiraz eder, ona öfkelenir ve cahillikle suçlarlar. La havle vela kuvvet illa billah!”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk" (İbn Bişrân Emâlî, 291, Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)

Cevâmiu'l-Kelîm Programı