Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Başlıkları görmek için resme tıklayın

Allah'ın Azabından Kurtuluş İçin Zorunlu İki Tevhid

Allah'ın Azabından Kurtuluş İçin Zorunlu İki Tevhid
1- Rasulü Gönderenin Birlenmesi 2- Tabi Olmada Rasulün Birlenmesi (İttiba Tevhidi)

Duâ

Duâ
"Allah'ım! Bize, günahla aramıza engel olacak kadar korkundan hisse ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taatini nasib eyle. Dünya musibetlerini hafifletecek yakîn ver. Allah'ım! Bizi yaşattığın müddetçe kulaklarımızdan ve gözlerimizden faydalandır; ölümümüze kadar da onları devamlı kıl. Bize zulmedenlerden öcümüzü sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı bize yardım et. Bizi dinimiz konusunda musibete uğratma. Dünyayı en büyük endişemiz ve gayemiz kılma. Bize acımayanları üzerimize musallat etme!" (Allahumme âmîn) Tirmizi (3502) Şeyh Elbani "Hasen" demiştir Sahihu't-Tirmizi (2783)

6 Eylül 2014 Cumartesi

Haricilere Mücahid Diyen Fitneci Sapık Kuytul’a ve Taraftarlarına İhtar!

Müslüman gençleri saptırmak için en çok havlayan cehennem köpekleri gibi provakasyon yapan biri olan, seminerlerinin çoğunu kendini övüp egosunu tatmin etmekle tamamlayan riyakâr Alpaslan Kuytul, Beşar Esed’i tekfir etmekle yetinmiyor, Suriye’deki fitneyi Suud gibi diğer Müslüman ülkelerinde de arzu eder bir tarzda Suud tagutunu da tekfir ediyor, Suudlular Suriye’de savaşacağına kendi krallarıyla savaşsın diyor!

’Mescidu'l-Haram'da Okunan Ezandaki Bidat Hüccet Değildir


Bilindiği üzere Ezan'da teganni yapmak (adaletsiz uzatmalar ve ses dalgalandırmalar) asrımızda yaygınlaşmış olan çirkin bid'atlerdendir. Nitekim Abdurrazzak Musannef’inde Yahya el-Bekkâ’dan şöyle rivayet etmiştir: “İbn Ömer radıyallahu anhuma’nın birisine şöyle dediğini gördüm: “Muhakkak ki ben sana Allah için buğzediyorum.” Sonra arkadaşlarına dedi ki: “Çünkü bu ezanında teganni ediyor ve bundan dolayı ücret alıyor.”

4 Eylül 2014 Perşembe

Neşidler

video

Söz: Ebu Muaz
Okuyan: Ebu Ali
Söz: Ebu Muaz
Okuyan: Ebu Ali
Söz: Ebu Muaz
Okuan: Ebu Ali
Söz: Ebu Muaz
Okuyan: Ebu Ali

30 Ağustos 2014 Cumartesi

Bölücü kimdir?

Bu ümmeti bölen ve saflarını ayıran;
* Zamanımızın yaltakçı ve kaypak ricaline yakın olabilmek adına sizi bu ümmetin salih selefinin yolundan ayıranlardır. Evet, asıl bölücüler bu ümmetin evveli ile sonrakilerinin arasını bölenlerdir!
*Onlar; üzerinde icma edilmiş olan velâ (yani; kitap ve sünnete salih selefin menheci üzerine sarılanlara dostluk etmek, onlara yakın olmak, onları yardımsız bırakmamak) ve berâ (kafir, fasık ve bid'atçilere düşmanlık edip onlardan uzaklaşmak, onlarla oturmamak) esaslarını iptal etmektedirler. 
*Onlar; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı, tabiin ve onlara güzellikle uyan imamların üzerinde bulundukları bu yolu "Haricilik" veya "tekfircilik" olarak lanse eden, kalpleri haktan kaymış kimselerdir.
* Onlar; bid'at ehlinin reddedilmesi ve aşağılanmasını "gıybet" zannederler, onlara merhamet eder, reddedilmelerine ve aşağılanmalarına katlanamaz ve itiraz ederler! Fakat sünnet ehlini gıybet edip, şereflerini parçalamaktan hiç çekinmezler!
*  Onlar; türlü sahtekârlık, iki yüzlülük ve çirkeflikleri açıkça sergileyen bid'at ehline karşı olmadık hüsn-ü zanlar besleyip "bakalım anladılar mı?" kuruntularına sarılan, lakin sünnet ehline karşı suizanlarda bulunup onlardan uzaklaşanlardır.
* Onlar; kendi aleyhlerinde olan nasları kendileri lehine zanneden, anlayıştan mahrum edilmiş kimselerdir. "Müslüman, Müslümanın kardeşidir, onu yardımsız bırakmaz, ona sırt dönmez...." gibi nasları kendileri lehine delil zanneder ve bu hadisleri bid'at ve sapıklık ehli için değerlendirirler, lakin sünnet ehline karşı asla bu türden hadisler akıllarına gelmez.
* Onlar; kitap ve sünneti anlamada selefin yolunu esas alan ilim ehli ile beraber, delillerle hareket etmeyi "taassup" olarak niteleyen, emredilmiş olan; hak üzerindeki ittifaktan rahatsızlık duyan, fakat cahilleri ve hevâlarını önder edinmekten geri durmayan ve ihtilafı seven kimselerdir.
* Onlar; hak hevâlarına uygun düşünce ayakta alkışlayan, hevâlarına uymadığında ise yerden yere vurup taşlayan kimselerdir. 
* İnsanların en hayırlıları Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asrında yaşayanlar, sonra onlardan sonra gelenler ve sonra onlardan sonrakilerdir! O salih selef ile aramızı açanlar bölücülerin ta kendileridir!
Bu asrın insan suretindeki şeytan kalpli, yüze karşı sözleri baldan tatlı, gıyabdaki özleri ise baldıran zehri olan insanlarından geri durmak; Allah ile, rasulü ile, bu ümmetin salih selefi ile bağları koparmamaktır!
Bir koltuğa iki karpuz sığmaz! Kişi ya salih selefin menhecinde yürüyenlerle birlik olur yahut da kaypak gevşemecilerle! İkisinin arasında bir yol tutmak isteyenler ise münafıkların yolunu takip edenlerdir. 

Bid'atçiye Selam Vermek, O'na Sevgi Beslemektir!


İmam Ahmed b. Hanbel rahimehullah şöyle demiştir:
 (إذا سلم الرجل على المبتدع فهو يحبه قال النبي صلى الله عليه وسلم : ألا أدلكم على ما إذا فعلتموه تحاببتم؟ أفشوا السلام بينكم)
"Bir kimse bid'atçiye selam veriyorsa onu seviyor demektir. Zira Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Dikkat edin! Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz şeyi size göstereyim mi? Aranızda selamı yayın."
(el-Âdâbu'ş-Şer'iyye 1/233)

Mescidde İlim Talebi Allah Yolunda Cihad Gibidir

Ebû Hureyre radıyallahu anh'den: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
مَنْ دَخَلَ مَسْجِدَنَا هَذَا لِيَتَعَلَّمَ خَيْرًا أَوْ يُعَلِّمَهُ كَانَ كَالْمُجَاهِدِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، وَمَنْ دَخَلَهُ بِغَيْرِ ذَلِكَ كَانَ كَالنَّاظِرِ إِلَى مَا لَيْسَ لَهُ
"Bu mescidimize bir hayır öğrenmek veya öğretmek üzere giren kimse Allah yolunda cihad eden gibidir. Başka bir şey için giren kimse ise, kendisinin olmayan bir şeye bakan kişi gibidir."
Sahih. Ahmed (2/350, 418, 526) İbn Mace (227) Taberani (6/175) İbn Hibban (1/287) Hakim (1/169)

Derneklerin Bidat Oluşunda İhtilaf Etmek Meşru mu?

video

"Ben Herkesle Otururum" Diyen Bid'atçidir

video

Bid'atçiler Hakkında Uyarıda Bulunmak- Şeyh el-Elbani

video

Sahte Selefilerin Uydurma Kaideleri Hakkında

video

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk" (İbn Bişrân Emâlî, 291, Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)

Kitaplar

Cevâmiu'l-Kelîm Programı