Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Neşidler

Neşidler: Okuyan: Ebu Ali / Sözler: Ebu Muaz

Ders Programı (Yeni Program)

* Çarşamba Dâru's-Sunne Mescidinde
Saat: 20:30 Bizden Olmayanlar Şerhi

* Cumartesi Dâru's-Sunne Mescid'inde
Saat: 19:00 Kur'ân Kıraati ve Tecvid
Saat: 20:30 Riyâzu's-Sâlihîn Şerhi

* Pazar Daru's-Sunne Mescid'inde
Saat: 17:00 Arapça
Saat: 19:00 "Sahih Tefsir" dersi26 Kasım 2015 Perşembe

Ehl-i Sünnetin "el-Kevserî" Denen Sapıktan Berî Oluşu


 Bismillahirrahmanirrahim
Allah’a hamd, rasulullaha, âline ve ashabına salât ve selam olsun.
Bundan sonra.
Şüphesiz Muhammed Zahid el-Kevserî denilen şahsın Osmanlı devletinin yıkılmasından sonra Mısır’a yerleşmesinden beri âlimler onun menhecinin bozukluğuna, akidesinin sapıklığına, sünnet ve hadis ehline karşı olan düşmanlığına uyarıda bulunmuşlardır. Nitekim el-Kevserî’nin fitnesine ve sapıklığına ilk defa uyarıda bulunanlardan biri de Şeyh Muhammed Reşid Rıza’dır. Seksen sene önce meşhur el-Menâr dergisinde bunu yapmıştır. El-Kevserî o zamanlar meşhur yayıncı Husamuddin el-Kudsî rahimehullah’a galebe çalmış, o da kitapları el-Kevserînin zehirli dipnotlarıyla basmıştı. Şeyh Reşid Rıza, el-Kevserîden ve o zamanlar Kevseri’nin öğrencisi olan Husamuddin el-Kudsî’den sakındırmıştı. El-Menâr dergisinin 31. Cildinde Reşid Rıza şöyle demiştir:
“Bu son yıllarda keçiboynuzunun belirmesi gibi, sünnetlerin düşmanlarından bir adam belirdi, nebevî sünnetin ve selefî siyretin hidayet kayasına toslamadan duramadı. O, başkalarının ıslahatçı maksatlarından uzaktır. Bu şahıs Türk bir şeyhtir. Bu adam, Hanefi kitaplarına taklit ve taassuplarıyla Osmanlı devlet ricalini fitneye düşüren ve o siyasileri haniflik dininin aslından alıkoyan şu donuk kimselerden midir, yoksa İslamî Islah hareketine karşı direnen, Frenkleşmeye (batılışmaya) çağıran Kemalist’lerin desisesi midir, bilmiyorum.
Bu Türk, basılan kitaplara düştüğü dipnotlara serpiştirdiği desiselerle sünnete ve sünnetin koruyucularına toslamaya başladı.  Öğrencisi de bunları basarak zararlı ticarete girdi.”
Derim ki, Reşid Rıza’nın, el-Kevseri’den sakındıran bundan başka sözleri de vardır. Kevseri’nin öğrencisi olarak kastettiği kişi ise Husamuddin el-Kudsi’dir. Lakin el-Kudsi daha sonra el-Kevseri’nin gerçek yüzünü öğrenmiş ve ondan ayrılıp teberrî etmiştir. Zahid el-Kevserî denilen Çerkez asıllı bu zatın sünnete ve salih selefe düşmanlık ettiğini,  ilme ve alimlerin şerefine ihanet ettiğini anlamıştır.
Allame Şeyh Abdurrahman el-Muallimî, el-Kevseri'de bulunan batıl ve rezillikleri ortaya koyup ondan insanları uzaklaştırana kadar el-Kevserî sünnete ve sünnet ehline karşı harb etmeye devam etmiştir. El-Muallimi’nin reddiyesinden sonra el-Kevserî, - münafıklık yaparak Kevseri’yi aşırı öven Abdulfettah Ebu Gudde gibi öğrencilerinin ölümcül girişimlerine rağmen ayakta duramamıştır.  Abdulfettah Ebu Gudde’nin de Ehl-i Sünnet katında durumu ortaya çıkarak gözden düşmüştür. Bu, bâtıl ehline destek olanların varacağı cezadır.
Keşke Şeyh Şuayb el-Arnaut, samimi arkadaşı Ebu Gudde’nin durumundan ibret alsaydı da sünnet kitaplarına el-Kevseri’yi bulaştırmaya kalkmasaydı. Zira sünnet kitapları Zahid el-Kevseri gibilerle şereflenmez! El-Kevserî sünnet ehline karşı kindar, onların akidelerine ve menheclerine hakaret ederek saldıran bir kimse olduğu halde, sünnet kitaplarında Kevserî nasıl zikredilir!?
 Şeyh Şuayb el-Arnaut’un önceki selef alimlere ve hadis ehline saygılı olması, hatta geçmiş imamlara bu eserlerin sahiplerine saygılı olması, onların kitaplarını bu sapık Cehmî el-Kevserî’nin notlarıyla kirletmemesi gerekirdi. Şeyh Şuayb'ı, Zahid el-Kevser’inin sözlerini, "Şeyhu’l-Allame" diye niteleyerek delil getirmeye iten sebep nedir?
Bu, daha önce Abdulfettah Ebu Gudde’nin başarısız girişimi gibi diğer bir girişim değil midir?
Şüphesiz Şeyh Şuayb el-Arnaut ve onunla beraber olan yardımcılarının Kevseri’nin üfürmelerine ihtiyaçları yoktur. Çünkü onlarda bulunan ilmî araştırma malzemeleri ile zirveye ulaşılabilir. Öyleyse el-Kevserî’nin dipnotlarına ne gerek var? Şayet yetki Kevseri’nin elinde olsaydı muhaddislerin menhecini yıkar ve tevhid ehlinin akidesini yok ederdi!!
Diyorum ki, ben Şeyh Şuayb’ın – Allah onu affetsin – el-Kevseri’nin sözleriyle delil getirdiğini, tahikikini yaptığı son kitaplarda Kevseri’yi “allame” diye nitelediğini gördüm. Bu sözümle İmam Ebu Davud rahimehullah’ın Sünen’ini kastediyorum. Bunu Sünenu Ebi Davud’a yazdığı mukaddimesinde yapıyor!
Sünnet ve rivayet kitaplarında bu bidatçi şahsın adını zikretmekteki ısrar tuhaftır. O, re’y ehlini hadis ehlinden üstün gören biridir! Hatta hadis ehlini mücessimelik ve muşebbihelik ile suçlayan bir kimsedir. Hatta Şeyh Allame el-Elbânî rahimehullah onun hakkında: “Cehmî, muattıl, taassupta helak olmuş bir hanefi, hadis ehline karşı şiddetli hakaretlerle saldıran birisi” demiştir. (Tahaviyye Şerhi mukaddimesi s.50)
Şeyh Şuayb el-Arnaut ve onunla beraber olan yardımcıları, faziletli şeyh Husamuddin el-Kudsi’nin teberrî ettiği gibi el-Kevserî’den teberrî edecekler mi acaba?
Yazan: Abdulhamid b. Huleyvi el-Cuhenî
25 Zilhicce 1431 Hicri Çarşamba
Tercüme Eden: Ebu Muaz el-Çubukabadî

15 Kasım 2015 Pazar

Dâru's-Sunne Mescid'inden iki Eser Daha Yayınlandı 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dâru's-Sunne Mescidi,
"Haricîlik ile Murcie Arasında Tekfir Sapması"
ve "Haktan Sapmanın Temelleri" adlı iki eseri daha yayınladı.
Ayrıntı bilgi almak ve sipariş vermek isteyenler
 www.sahihkitap.com
adresini ziyaret edebilirler.
 
www.sahihkitap.com
 

28 Ekim 2015 Çarşamba

Demokratik Sistemde Oy Vermeye Çağıranlar İslam Davetine En Büyük Hıyaneti Yapanlardır


Tevhid ehli Müslüman bir kimsenin, bâtıl bir din ve sapıklıktan ibaret olan Demokrasi’ye sıcak bakarak kendini zillete düşürmesi asla yakışmaz. Allah Teâlâ: “Hakkın dışında sapıklıktan başka ne vardır?” (Yunus 32) buyurmaktadır. Hak ise Allah Teâlâ’nın indirdiğidir. Allah Teâlâ’nın indirdiğinde ise ne demokrasi pisliğini ne de bâtıl ideolojiler için oy kullanmayı buluruz.
Dinini dünya karşılığında satan bazı bel’âmlar “iki zarardan hafif olanı tercih” yahut “din düşmanına karşı, dine düşman olmayanı desteklemek” gibi ahmakça yorumlarla, demokrasilerde oy kullanmayı “dinî bir vazife” hatta “dinî bir vacip” olarak takdim etmeye başlamışlardır. Her müslüman bilir ki oy kullanmak İslam dininin değil, demokrasi dininin vacibidir! “Oy kullanmayanın imanından şüphe ederim” diyen tagut davetçiler, bizim “demokrasiye imanımızdan şüphe ettiklerini” ifade ediyor olsalar gerek. Hiç şüphe etmesinler, biz demokrasiyi tamamen inkâr ediyoruz.
Oy kullanma neticesinde “müslümanların maslahatına en yakın olanı” desteklediklerini zannedenler ancak Demokrasi dininin kuvvetlenmesine destek olurlar. Demokrasilerde maslahat ve güzellik olduğu gibi habis bir inanca hizmet etmiş olurlar. Uydurma bir din icat ederek hem kendilerini hem de kendilerine tabi olanları Allah’ın indirdiği hak’tan saptırmış olurlar. İslam’ın dışında da maslahat ve güzellik olabileceği inancına insanları saptırmış olurlar. İnsanların indinde bâtıl dinlerin zafer kazanmasına destek vermiş olurlar.
Hayalî teorilerle müslümanların yalnızca “İki zarardan birine muhatap oldukları” düşüncesine sürüklemeye çalışan deccaller, yalan söylemekte, hakkı batıl ile karıştırmaktadırlar. Oy kullanmamak gibi bir seçenek olduğu sürece “sadece iki zarardan birine muhatap olmak” söz konusu değildir. Ancak birisi kafanıza silah dayayıp “ille de oy kullanacaksın” denilirse iki zarardan hafif olanını tercih söz konusu olur. Fakat burada iki zarara karşı üçüncü bir seçenek vardır ki hayır ve faydadan ibarettir. Bu da oy kullanmayıp, zalim yöneticilere sabretmektir. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem mütevatir olarak gelen hadislerle zalim yöneticilere sabretmeyi emretmiştir.  Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in hadisine uyarak zalim yöneticilere sabretmek, oy kullanmak veya diğer günahlara bulaşmamak hayrın ve faydanın ta kendisidir. Dinin emirlerinden veya yasaklarından herhangi birine sabretmek zarar olarak nitelenirse, “iki zarardan hafif olanı tercih” kaidesini savsaklayanlar bu dine her türlü tahrifin kapısını açarlar.
Ey müslümanlar! Allah’ın dininin en yüce olması için Allah’ın emirlerinde ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetinde sabredin. Allah’ın dininden ve hükmünden başkasına, cahiliye hükmüne razı olmayın. Bütün bâtıl ideoloji ve dinleri ayaklar altına alın ki Allah sizi yüceltsin. Oy vermek, bâtıla taviz vermektir. Dinini satan ve Allah’ın dinini ucuz yorumlarla tahrif etmeye kalkan hainlerden teberrî edin. Taklide karşı çıktıklarını söyledikleri halde sizi İbn Useymin, deccal Abdurrahman Abdulhalık ve Sapık Mustafa Adevî gibilerin fetvalarını din edinmeye çağıranların gerçek yüzlerini görmezlikten gelmeyin.
“Bunlar olmasaydı dine davet edemezdik” bahanesine sarılan cahiller zaten keşke hiç davete kalkışmasalar da insanların akidelerini bozmasalardı.
Oy kullanma eylemi modern bir haricilik olmasına rağmen, oy kullanmaya karşı çıkmayı da haricilik olarak lanse edenlere de yazıklar olsun! Alemlerin rabbinin huzurunda hesap verecekleri günden sakınsınlar.

13 Ekim 2015 Salı

Kadının Kadınlara Karşı ve Mahremlerine Karşı Avreti

Kadının Mahremleri ve Kadınlara Karşı Örtünmesinin Sınırları
Ebu Muaz Seyfullah el-Çubukâbâdî
Bismillah
İslam’ın ilk yıllarında kadınlar, Allah’a ve rasulüne imanın, Kur’an ve sünnete ittibanın bereketi ile temizlik, iffet ve hayâ hususunda ileride idiler. O zamanda kadınlar örtücü elbise giyerler, toplumlarında, kendi aralarında veya mahremlerinin yanlarında açılmazlardı. Bu düzgün sünnet, ümmetin kadınları arasında, yakın zamanlara kadar asırlarca uygulanmaya devam etmiştir. Sonra kadınların birçoğunda giyimde ve ahlakta birçok bozulmalar meydana gelmiştir.
Kadının, kadınlar arasında ve mahremleri önündeki giyimi meselesi de bazı kadınların gevşeklik gösterdiği konulardan birisidir. Şüphesiz bu gevşeklik birçok tehlikeli sonuçları beraberinde getirmektedir.

Kadının Avreti:

6 Ekim 2015 Salı

Cehl-i Mürekkeb'in Tekfire Mâni Olması

İbn Ebi Muleyke’den: “Ömer radıyallahu anh zamanında bedevînin biri geldi ve:
“Allah’ın Muhammed’e indirdiği şeyleri bana kim okur?” dedi. Bunun üzerine adamın biri ona Tevbe suresini okudu. Ancak bu ayeti:
أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ
Lafzıyla, yani “Allah, müşriklerden ve rasulden berîdir” anlamına gelecek şekilde okudu. Bunun üzerine bedevî:
“Allah kendi rasulünden berî mi oldu? O halde Allah ondan berî ve uzak ise ben de ondan berîyim” dedi. Bedevînin bu sözü Ömer radıyallahu anh’e ulaşınca yanına çağırdı. Ona:
“Ey bedevî! Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’den berî olduğunu mu söylüyorsun?” diye sorunca bedevî şu karşılığı verdi:
“Ey müminlerin emiri! Medine’ye geldiğimde Kur’ân konusunda herhangi bir bilgim yoktu. Kur’ân’ı bana okuyup okutacak birini sorduğumda filan kişi bana Tevbe suresini okudu. Ancak okurken:
أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولِهِ
 “Allah, müşriklerden ve rasulden berîdir” şeklinde okudu. Bunun üzerine ben de:
“Allah kendi rasulünden berî mi oldu? O halde Allah ondan berî ise, ben de ondan berîyim” dedim.” Ömer radıyallahu anh:
“Ey Bedevî! Ama o ayet bu şekilde değildir. Şu şekildedir:
أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ
Allah ve rasulü müşriklerden berîdir” (Tevbe 3) dedi. Bunun üzerine bedevî:
“Vallahi ben de Allah ve rasulünün berî olduğundan berîyim” dedi.
Sonra Ömer b. el-Hattab radıyallahu anh Arap dili hakkında bilgisi olmayan kişilerin Kur’ân okutmamasını emretti ve Ebu’l-Esved’e ayetleri harekelemesini söyledi.”[1][1] İsnadı hasendir. İbnu'l-Enbârî el-Vakfu ve'l-İbtida rivayet etmiştir. İbnu'l-Enbârî'nin isnadıyla; İbn Asakir, Tarihu Dımeşk'te (25/191) rivayet etmiştir. Kurtubi Tefsir (1/24)

30 Eylül 2015 Çarşamba

Neye Davet Ediyoruz?

[1]: Biz Allah’a, isimlerine ve sıfatlarına Allah’ın kitabında ve Peygamber Muhammed’in (Sallallahu aleyhi ve sellem).. sünnetinde bahsedildiği gibi tahrifsiz (bozmadan), tevilsiz (mecazi anlam vermeden), temsilsiz, teşbihsiz (mahluka benzetmeden) ve ta’tilsiz (iptal etmeden) inanırız.
[2]: Biz Peygamber Efendimiz Muhammed’in (Sallallahu aleyhi ve Sellem) ashabını severiz ve onların aleyhlerinde konuşanlardan da nefret ederiz. Biz inanırız ki onlar hakkında kötü konuşanlar Din hakkındada kötü konuşuyor sayılır çünkü Sahabe bize dini öğretendir. Ve biz Peygamber’in ailesini de şeriatın çizdiği ölçüde bir sevgiyle severiz.
[3]: Biz Hadis Ehli olan insanları ve Ehli Sünnetten olan bu ümmetin her selefini de severiz.
[4]: Bizler Kelam ilminden haz etmez ve kelam ilmini ümmetin bölünmesinin en büyük nedenlerinin arasında görürüz.
[5]: Biz Allah veya onun Resulü tarafından tasdik edilemediği sürece hiç bir Fıkıh kitabından, Tefsir kitabından, eski hikâyelerden veya Peygamber’in Siretinden (biyografisinden) hiçbir şeyi kabul etmeyiz. Burada onları red ettiğimiz ya da onlara ihtiyaç duymadığımızı kastetmiyoruz. Kastedilen Âlimlerimizin buluşlarından ve eserlerinden yararlanmamızın şarta bağlı olduğu ve bu şartta hükmün sahih bir delile sahipliğidir.
[6]: Kuran’dan veya sahih ve güvenilir hadislerden örnekler vermeden kitaplarımızı yazmaz, sohbet ve hutbelerimizi vermeyiz. Ve birçok kitaptan ve öğüt vericilerden yayılan uydurma hikâyelerden, hurafelerden ve zayıf veya uydurma hadislerden haz etmeyiz.
[7]: Biz hiçbir Müslümanı Allah’a şirk koşmak, namazın terki veya din değiştirmesi dışında hiç bir günahından dolayı Tekfir etmeyiz.
[8]: Biz Kuran’ın Allah kelamı olduğuna inanırız, Kuran yaratılmamıştır.
[9]: Biz Yüce Allah’a davette, Ona ibadette samimiyette, şirkten, bid’atlerden ve O’na itaatsizlikten alıkoymakta ve bunlara karşı olan tüm gruplara ve cemaatlere nasihatte Kitap, Sünnet ve ümmetin selefinin üzerine olduğu çizgide bir metodolojiye sahip olan gruplarla iş birliği yapmak zorunda olduğumuza inanıyoruz. Bu iş birliği takva ve iyilik üzerine olmak ve gerektiğinde kötülüğe ve yanlışa ve kötü ve fena insanlarla iş birliğine karşı karşılıklı tavsiye etmektir.
[10]: Biz Müslüman devlet yöneticilerine Müslüman oldukları müddetçe başkaldırmanın doğru olduğunu düşünmüyor ve ihtilallerin barış ve uzlaşı getireceğine inanmıyoruz. Bu tür olayların ve çabaların tam tersine toplumu bozduğunu düşünüyoruz.
[11]: Biz günümüzdeki partilerin ve grupların çokluğunun Müslümanların ayrılığının ve onların zayıflığının sebebi olduğunu düşünüyoruz. Bu yüzden amacımız insanları düşüncelerindeki körü körüne takipçilik prangalarından, mezhepçilik karanlığından ve particilik ruhundan kurtarmaktır.
[12]: Allah’ın Kitabını ve Allah’ın Resulü’nün (sallallahu aleyhi ve sellem) sünnetini anlamakta ölçümüz hadis âlimlerinden olan bu ümmetin selefinin anlayışıdır, belli şahsiyetlerin kör takipçiliği değildir. Biz hakkı nereden gelirse gelsin alırız. Ve biliriz ki, topluma Allah’ın yasakladıklarını getirmelerine rağmen Selefi takip ettiğini iddaa edenlerden Selefilik beridir. Biz genç nesli tüm bu bahsettiklerimizden temizlenmiş şekilde İslam üzerine yetiştirmenin onlara başlangıçtan itibaren inançsız batı eğitiminin etkilerinden uzak doğru İslami eğitim vermekten geçtiğine inanıyoruz.
[13]: Biz siyasetin dinin bir parçası olduğuna inanırız ve kim siyaseti dinden ayırmaya çalışırsa o dini bozmaya çalışıyor ve fitne yaymaya çalışıyordur.
[14]: Biz Müslümanların Allah’ın Kitabına ve Resulü’nün sünnetine dönmedikçe hiçbir zafere veya onura sahip olamayacağına inanırız.
[15]: Biz dini bazı hususları önemli, bazılarını önemsiz ufak tefek ayrıntılar diye ayıranlara karşıyızdır. Ve bize göre bu çok tehlikeli ve yok edici bir yoldur.
[16]: Bizler Sünnetin ilmini küçük gören ve onu önemsemeyip bunun zamanı olmadığını iddia edenlere karşıyızdır. Aynı şekilde Peygamberimizin Sünnetini yaşamayı küçük görenlere ve önemsemeyenlere de karşıyızdır.
[17]: Bizim davetimiz ve Akidemiz bize kendimizden, servetimizden ve evladımızdan daha sevgilidir. Bu nedenledir ki bir gümüş veya altın karşılığında davetimiz ve akidemizden dönmeyiz. Biz deriz ki, kimse bizim davetimizi dirhem ve dinar karşılığında satın almaya boşa umut etmesin.
[18]: Biz Sünneti takip eden günümüz âlimlerini sever ve onlardan faydalanmaya çalışırız ve onların vefat etmesinden büyük üzüntü duyarız.
[19]: Allah’ın Kitabı ve O’nun Resulü’nün Sünnetinden delili olmadığı sürece hiç bir fetvayı kabul etmeyiz.
İşte bunlar bizim Akidemize ve davetimize kısa bir bakıştır. Şimdi eğer kim buna karşıysa o zaman biz hak olan nasihati almaya ve eğer yanlışsa onu reddetmeye ve eğer inatçı bir şekilde bize karşı durursa ondan imtina etmeye hazırız ve Allah en iyi bilendir.
Bu açıklama Şeyh Mukbil b. Hadi’nin Tercümetu Ebi Abdirrahman Mukbil b. Hadi El-Vadi’i (s. 135-142) kitabından özetlenmiştir.

Allah Bizi Yalnızca Müslümanlar Diye Adlandırmışken, Neden Israrla “ Selefi “ İsmi ?!


Selefî da’vet etrafında koparılmaya çalışılan gürültülerden bir tanesi de, “Allah bizi Müslümanlar diye adlandırmışken, İslam isminin yanında, selefî olarak adlanmanın meşru olmayacağı, ve böyle bir kutuplaşmanın (!) Müslümanlar arasında bir ayrılık ve tefrika sebebi olacağı teranesidir.
Elbette ki, bizler tek bir ümmet iken, dinimizi parça parça edip her birimizin kendi elindeki ile mutlu ve mutmain olduğu hiziplere ayrılmazdan evvel, akidemizin ve menhecimizin bir tek akide ve menhec olduğu o günde, Allah bizi Müslümanlar diye adlandırmıştı ve o gün için İslam ismi ıtlak edildiğinde tek bir mana ifade ediliyor ve aynı mana anlaşılıyordu. Ne var ki ümmet fırkalara ayrılınca, Nebi (aleyhissalatu vesselam)in bir tanesi dışında tamamının ateşte olduğunu haber verdiği helak olacak olan dalalet fırkaları ile fırka-ı Naciye –hakikatı başka başka şeyler olsa da- dinin sahibinin muradına rağmen, İslam ismi altında birleştiler ve aynı şeymiş gibi mülahaza edilmeye başlandılar.

 Sahih ve hak islamın, uydurulan batıl Müslümanlıktan tefrik edilmesi, hak ile batılın birbirinden temyiz edilip ayrılarak, hakkın batıla zuhur etmesi, şeriat sahibinin muradınca, müteayyin ve hatta zaruri oldu.(1)
Hatta bu ayırt edici isimler, bazen “cemaat", bazen “guraba" , bazen “Fırka-ı Naciye “ bazen “Taife-i Mensura”, bazen “benim ve sahabemin yolu üzere olanlar” lafızlarıyla bizâtihî Nebi (aleyhissalatu vesselam) tarafından ıtlak edildi. Müslümanlar ilk asırlardan itibaren, ehl-i sünnet, ehl-i hadis, selefî gibi şer-i isimler ile kendilerini dalalet fırkalarından ayırt ettiler.

 Asırlar boyunca sünnet imamlarından bu ayırt edici hak isimlerin kullanılmasına itiraz eden olduğuna da şahit olmadık. Yani onlar da, böyle bir tefrik ve temyizin meşruiyetine ve hatta zaruretine icma ettiler.

 Sâir fırkalar aksini iddia ediyor olmadıkları için, “ben kur’an ve sünnet ile amel eden bir Müslümanım demek hak ehlini batıl ehlinden ayırmaya kifayet etmedi. Allah’ın kitabı ve peygamberin sünnetini anlama ve tatbik etmede, yolların ayrıldığı noktanın altı çizilerek, “ ben Allah’ın kitabı ve Nebi’nin sünnetine, selefin fehmine göre ittiba eden bir Müslümanım manası, özetle ve ihtisaren “ ben selefiyim “ sözü ile dile getirilmeye başlandı.

“Bu zamanda ayırt edici, dakik bir nisbet elbette ki kaçınılmazdır. Sadece “ben müslümanım” veya “mezhebim islamdır” demek de bizim için yeterli değildir. Çünkü, rafizîsi de, ibadîsi de, kadıyânîsi de, hasılı onlar dışındaki fırkaların tamamı da böyle söylemektedir. Öyle ise seni onlardan ayırt edecek olan nedir?

“Ben kitap ve sünnete göre bir müslümanım” desen aynı şekilde, bu sözünde yeterli olmayacaktır. Çünkü eş’arîsi ile, maturîdîsi ile, hizbîsi ile, fırkaların tamamı, aynı şekilde bu iki kaynağa ittiba ettiğini iddia etmektedir.

 Öyle ise şüphe yok ki, en net, en bariz, en ayırt edici ve açık şekli ile adlanma, “ ben kitap ve sünnete salih selefimizin menheci üzere bir müslümanım” demekle olur ki, biz buna özetle “ben selefiyim” diyoruz. ( Muhammed Nasıruddin el-Elbani Bk. el-menhecus-selefi inde şeyh Nasıruddin el-Elbani, Amr Abdülmünim Selim S.21 )

“Bizler şerefli ve sahih bir nispet olmakla beraber, böyle söyleyenleri cedelen de olsa onaylayarak, selefîliğe intisab etmeyi bir kenara bırakıp, sadece Müslüman ismiyle isimlensek, acaba onlar şer-i ve sahih olmadığı halde isimlendikleri, hiziplerinin, mezheplerinin yada tarikatlarının isimleri ile adlanmaktan vazgeçecekler mi?” ( Muhammed Nasıruddin el-Elbani Bk. el-menhecus-selefi inde şeyh Nasıruddin el-Elbani, Amr Abdülmünim Selim S.21 )

::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
(1) Muhammed (aleyhissalatu vesselam) insanlar arasını ayırmış, da’veti, kardeşi (!) kardeşe (!), babayı oğla düşman etmiştir. Kur’an hak ile batıl arasında FURKAN olarak indirilmiş, Allah’ın kendisine ihsan ettiği bu özelliğinden ve kendisinden sonra hakkın batıl karşısında izhar edilmeye başlamasından ötürü Ömer (radiyallahu anh) a EL-FARUK denilmiş, hak ile batılın ilk muharebesine, artık bundan sonra saflar arasına diyalog ve hoşgörüye mahal bırakmayacak kan kırmızı çizgilerin çekildiği bedir gününe, FURKAN GÜNÜ denilmiştir

Her Bid'at İşleyen Bid'atçi midir?


Şeyh Rebi'nin bu konudaki fetvası için linke tıklayın:
http://www.davetul-enbiya.com/player/14/147


Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente vahdeke la şerîke leke estağfiruke ve etûbu ileyk" (İbn Bişrân Emâlî, 291, Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)

Cevâmiu'l-Kelîm Programı