Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi24 Mayıs 2012 Perşembe

Ferec Hüdür'e Cevap

           Birkaç gün önce Ferec Hüdür'ün Kütüb-ü Sitte'nin Kur'ân'a Arzı adlı eserinin mukaddimesi üzerine bir reddiye yayınlamıştım. Adı geçen yazar şahsına hakaret edildiği düşüncesiyle şöyle bir e-mail göndermiştir:

Zaruretler ve Hacetler Konusunda Muasırların Sapmaları


Fıkıh Usulündeki Zaruretler ve Hacetler Konusunda Muasırların Sapmaları


Ebu Muâz Seyfullah el-Çubukâbâdî

Selefi Davete Karşı Parazit Yapan Taklitçilere…Şeyh Mukbil b. Hadi el-Vadiî rahimehullah şöyle demiştir:
“Malik, Şafii, Ahmed gibi imamlar – Allah onlardan razı olsun – taklidi caiz görmemişlerdir dediğimize göre, İmam İbn Hazm rahimehullah da aynı şekilde taklid edilmez.  Onun “el-İhkam Fi Usuli’l-Ahkam “ kitabı, fıkıh usulü kitaplarının en güzellerinden biri sayılır. Fıkıh usulü kitapları “şu caizdir”, “şunu yap”, “şunu yapma”, “şu vaciplik ifade eder”, “şu mubahlık ifade eder” vb. şeyler der. Ebu Muhammed b. Hazm rahimehullah’a muhalif olarak çok az delil getirilmiştir. Zira o Allah’ın kitabından ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetinden deliller getirir. Bununla beraber kendisinin sahih saydığı ve sahih görmeyip zayıf saydığı hadisler vardır. Bu diğer alimlerde olduğu gibi, tashih ve tad’îf meselesidir. Onun nakli hüccettir. Ama kendi anlayışı, tıpkı anlayışlarından istifade ettiğimiz diğer alimlerde olduğu gibidir. Onları taklid etmeyiz. Zira taklid haramdır.
Müslümanın, Allah’ın dininde taklid etmesi caiz değildir. Avam dahi olsa, Allah’ın kitabından ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetinden sormalıdır. Avam da Allah Teâlâ’nın: şu ayetlerinin kapsamındadır: “Rabbinizden size indirilen bu Kitaba uyun; O'nun dışındakileri dostlar edinip de onlara uymayın. Zaten ne kadar da az öğüt alıyorsunuz.” (A’raf 3)
Peygamber size neyi verirse, onu alın; neden sizi nehyederse, ondan da sakının” (Haşr 7)
O’nun emrine muhalefet edenler, başlarına bir belânın gelmesinden yahut acı bir azaba uğramaktan sakınsınlar.” (Nur 63) Avam bu delillerin kapsamı içerisinde mi yoksa değil mi? Öyleyse neden: “Avam taklid eder” diyorsunuz? Avam da Allah Teâlâ’nın şu ayetinin kapsamındadır:
Allah ve Rasülü bir şeye hükmettikleri zaman, mü'min erkek ve mümin kadının kendi işlerinde artık başka bir şeyi seçmeye hakları yoktur. Kim Allah'a ve Rasûlüne karşı gelirse, apaçık bir sapıklığa düşmüş olur.” (Ahzab 36)
Avamın öğrenmesi gerekir. Alime gider ve: “Bu meselede Allah’n hükmü nedir?” diye fetva sorar. Sonra ona delil zikredilir. Delili anlarsa anlar, anlamazsa ona bu meselede Allah’ın hükmü bu denilmiş olur. Allah’a hamd olsun avam bir çok kimse görüyoruz; kimisi işçi, kimisi hamallık yapıyor, kimisi çiftçi, türlü zorluklar altında çalışan kimseler delil soruyorlar. Onlar, tahrif eden kimseleri aciz bırakıyorlar! Bazen bir çiftçi bir bidatçinin önüne durarak: “Bu meselede delilin ne?” diyor. Bidatçi ne diyecek? O da: “Biz ancak delile tabi oluruz. Bizi delilden başkasıyla aciz bırakamazsın” der. Ben her Müslümana delili talep etmelerini nasihat ederim.
Size soruyorum ey Allah için kardeşlerim! Avam mı daha çok, yoksa ilim ehli mi? Elbette avam çok. Neden çoğunluğun kalabalığını artıralım da onları komünistlerin, baasçıların, Hristiyanların ve İslam düşmanlarının kucağına bırakalım? Neden onları Allah’ın kitabıyla ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetiyle bağlantıya geçirmeyelim? Neden onlara Allah’ın kendilerine farz kıldığı ilim talebini öğretmeyelim? Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “İlim talebi her Müslümana farzdır” buyuruyor. Avamın dışındakilere mi diyor? “İlim talebi avam dışında her Müslümana farzdır” demiyor!  Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Allah kimin hayrını murad ederse, onu dinde fakih (anlayış sahibi) kılar” buyuruyor. Avam dışındakileri mi diyor?!
Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ümmetini her bağıranın peşine giden, otlayan hayvanlar gibi mi bırakalım? Bilakis onların aralarında onların Allah’a kitabıyla ibadet edeceklerini ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetiyle ibadet edeceklerini açıklamalıyız ki, bundan sorumlu olduklarının farkına varsınlar! Mevlid merasimi düzenleyenlerden, Allah’tan başkasına dua edenlerden, ölülerin türbelerini mesh edenlerden, boncukçu ve muskacılardan delilleri talep etsinler!

Ey toplumda Allah’a davet eden kişi, ne oluyor? Nebî sallallahu aleyhi ve sellemin hutbesine avam, alim, cahil herkes katılıyordu. Meclislerinin çoğunda: “Allah benim sözümü işitip kavrayan, sonra işittiği gibi nakleden kimseye rahmet etsin” diyordu.
Yine birçok meclisinde: “Burada bulunan, burada olmayana tebliğ etsin. Nice fıkıh taşıyan kimse vardır ki, fakih değildir” buyuruyor, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem, tebliğ etmeye teşvik ediyordu.
İşte bu Müslümanın ve Allah’a davet edenin durumudur! Bu, davetini, sınıflardan bir sınıfa tahsis etmemektir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem hakkında Allah Azze ve Celle şöyle buyurmuştur: “De ki Ey insanlar! Ben, sizin hepinize birden Allah'ın rasulüyüm” (A’raf 158) O, Allah’ın bütün mükelleflere gönderilmiş rasulüdür! Bazı davetlerde, taklid ve sapıklık davetçilerinin durumunda olduğu gibi sadece falan ve filana özel değildir! Şüphesiz sapıklık davetçilerinin çoğu geride kör topluluklar bırakmayı önemsiyorlar. Bu yüzden adalet adı altında komünizme davet ediyorlar, onlar da icabet ediyorlar. Hürriyet/özgürlük adı altında açılıp saçılmaya davet ediyorlar, onlar da icabet ediyorlar, iktisad/ekonomi adı altında faizli bankalara davet ediyorlar, onlar da icabet ediyorlar! Herhangi bir isim altında fesada davet edildiklerinde icabet ediyorlar!
Avam hakkında Allah’tan korkmamız ve onların Allah’ın kitabı ve Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetinden sorumlu olduklarını hissettirmemiz gerekir…”
Şeyh Mukbil b. Hadi, el-Mukterah (s.189-192) Tercüme: Ebu Muaz el-Çubukabadi.

22 Mayıs 2012 Salı

18 Mayıs 2012 Cuma

İslam Düşmanı Ferec Hüdür'ün Saptırmaları Hakkında


İslam Düşmanı Ferec Hüdür’ün Sünnet İnkarına Reddiye

Bismillah.

16 Mayıs 2012 Çarşamba

15 Mayıs 2012 Salı

14 Mayıs 2012 Pazartesi

Sakalın Uçlarından Almanın Hükmü


Suudiye’den Muhibbus’-sunne’nin sorusu: Sakalda fazlalık olan kılların kesilmesinin hükmü nedir?

Arada Engel Olmaksızın Kadınların Erkeklerin Arkalarında Namaz Kılmaları


Amerika’dan Muhammed’in sorusu: Kadınların arada bir perde veya duvar olmadan erkeklerin arkasında namaz kılmalarını, Nebî sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sahabelerin yaptığı gerekçesiyle caiz gören kimseye nasıl reddiye verebiliriz? Bu konunun ayrıntıları yok mudur?

12 Mayıs 2012 Cumartesi

İzmir Soru Cevap

Dinlemek için renkli yazıya tıklayın. indirmek için sağ tıklayıp "hedefi farklı kaydet" seçin.
Taklid Hakkında Soru Cevap

Çocukların Okula Gönderilmesi ve Oy Kullanma Meseleleri

Fıkhî Sorular

10 Mayıs 2012 Perşembe

Sünen Kitaplarında Geçen Zayıf Hadis Numaraları Hakkında

Sorular:
            Selamun aleykum Seyfullah kardeşim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun.
             Ben sizlerin hazırlayıp sunduğunuz bir çalışma (Türkçeye Tercüme Edilen Hadis Kitaplarında Geçen Zayıf Hadislerin Numaraları) için rahatsız ediyorum. Bu çalışma için bilemediğim bir kaç soru var. Bunu Allah'ın izniyle bizzat sizlerden öğrenmek istedim. Eğer mümkin olursa lütfen sorularımı Allah'ın izniyle cevaplandırın. Birde bu sorularımı bir kusur gibi değerlendirmeyin.

7 Mayıs 2012 Pazartesi

Birden Fazla Evliliğe İhtiyacı Olan Evlenmelidir


Soru: es-Selamu aleykum ve rahmetullah ve berakatuhu. Kendisinin eşler arasında adalet yapmaya gücü yetmemesinden korkan kimse bununla birlikte fuhşa düşmekten de korkuyorsa ne yapması gerekir?

4 Mayıs 2012 Cuma

Haricî Gruplar


Şeyh Muhammed el-İmam Hafazahullah’a soruldu:

El-Kaide örgütüne hariciler denebilir mi?

Cevap: Evet onlara hariciler denir. İhvanu’l-Muslimin grubuna hariciler denir. Hizbu’t-tahrire hariciler denir. Sururiyye grubuna hariciler denir. Nitekim onlar Cezair ve başka yerlerde huruç etmişlerdir.

Fetva tarihi: 02 Cemadiyessani 1433

Link: http://www.sh-emam.com/show_fatawa.php?id=369

Siyasi Partilere Girmenin Hükmü

Şeyh Muhammed el-İmam hafazahullah'a soruldu:
Soru: Siyasi partilere üye olmak caiz midir?

Fakir Kimsenin ikinci Evlilik Yapması


Şeyh Muhammed el-İmam Hafazahullah’a soruldu

Soru: Fakir bir kimsenin kendisi hakkında zinadan korkması halinde ikinci evlilik yapması caiz midir?

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)