Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

19 Haziran 2010 Cumartesi

Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri Kitabına Reddiye

Ali Hoşafçı'nın: Selefiler ve Tasavvufçular'ın Görüşleri Kitabına Reddiye
Hazırlayan: Ebu Sa'd el-Almanî
Takdim ve Gözden Geçirme: Ebu Muaz Seyfullah Erdoğmuş
Link: Selefiler ve Tasavvufçuların Görüşleri Kitabına Reddiye

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)