Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi23 Ekim 2011 Pazar

Haricilerin "İslam Hukukunda Cehalet Özrü" Kitabı Hakkında

Mithat b. Hasen Ali el-Ferrac'ın İslam Hukukunda Cehalet Özrü adıyla tercüme edilen, muasır haricilerin el kitabı haline gelen kitabı hakkında Ebu İshak el-Huveyni'ye sorulan bir sorunun cevabı:

Soru: "el-Uzru bi'l-Cehl Tahte'l-Mecheri'ş-Şer'î kitabı hakkındaki görüşünüz nedir?
Cevap: "Bu kitap Ehl-i Sünnet ve'l-Cemaat'in üzerinde bulunduğu esaslara aykırıdır. Gerçekte yazarının nakil konusunda güvenilir olmayışı beni çok üzmüştür. Birçok yerde kastedilen anlamı bozacak şekilde, sözün akışına uymayan ibareler getirmiştir. Bu kitap, güvenilir kitaplardan değildir..."

Adı geçen kitaba Şeyh Muhammed Abdulmaksud'un reddiyesinin ses kayıtları için buraya tıklayınız...

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)