Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi5 Haziran 2013 Çarşamba

Şeyh Mukbil’in Mu’tezile Hakkında FetvasıSoru: “Mu’tezile Kafir midir yoksa Bid’at ehli midir?

Cevap: Onlarda asıl olan bid’at ehli olmalarıdır. İçkiyi mubah sayan İbrahim en-Nazzam gibi Allah’ın haram kıldığını mubah sayanlardan ve Ebu’l-Huzeyl gibi dinde bilinmesi zorunlu olan şeyleri inkar eden reislerinden olmadıkça onlar genel olarak tekfir edilmezler. Onları bilmeyen diğer tâbîlerine gelince bunlar bid’at ehli sayılırlar.

Bkz.: Garetu’l-Eşrita (1/279)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)