Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi5 Haziran 2013 Çarşamba

Şeyh Mukbil’in Mu’tezile Hakkında FetvasıSoru: “Mu’tezile Kafir midir yoksa Bid’at ehli midir?

Cevap: Onlarda asıl olan bid’at ehli olmalarıdır. İçkiyi mubah sayan İbrahim en-Nazzam gibi Allah’ın haram kıldığını mubah sayanlardan ve Ebu’l-Huzeyl gibi dinde bilinmesi zorunlu olan şeyleri inkar eden reislerinden olmadıkça onlar genel olarak tekfir edilmezler. Onları bilmeyen diğer tâbîlerine gelince bunlar bid’at ehli sayılırlar.

Bkz.: Garetu’l-Eşrita (1/279)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)