Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi7 Mayıs 2012 Pazartesi

Birden Fazla Evliliğe İhtiyacı Olan Evlenmelidir


Soru: es-Selamu aleykum ve rahmetullah ve berakatuhu. Kendisinin eşler arasında adalet yapmaya gücü yetmemesinden korkan kimse bununla birlikte fuhşa düşmekten de korkuyorsa ne yapması gerekir?


Cevap: Aleykum selam ve rahmetullahi ve berakatuhu. Bu kimsenin tek eşi olup yetinemiyorsa, birden fazla evliliğe ihtiyacı varsa evlenmelidir. Gücü yettiği kadarıyla adalet uygulamaya çalışır. Adalet ise harcama, barınma, giyim, geçim gibi zahirdeki işler hakkındadır. Kalbin meyletmesine gelince, bu Allah Tebarek ve Teâlâ’nın elindedir.  Nebî sallallahu aleyhi ve sellem bunu uygular ve şöyle derdi: “Allah’ım bu benim gücümün yettiği taksimdir. Gücümün yetmediği konularda beni sorumlu tutma.” Bu (güç yetmeyen husus) kalbin meyletmesi ve arzusudur. Evlenmeye ihtiyaç varsa ey kardeşim, evlenmelisin. Allah Tebarek ve Teâlâ’dan yardım iste. Allah yardımcın olsun.
Fetva: Şeyh Muhammed b. Hâdi el-Medhalî  
Link: http://ar.miraath.net/fatwah/3463

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)