Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

6 Şubat 2020 Perşembe

Mustafa es-Sibaî’nin Kitapları Okunur mu?
Şeyh Mukbil b. Hadi rahimehullah, Neşru’s-Sahife adlı kitabında (s.5) es-Sıbaî hakkında şöyle demiştir:

“Ben onun “Sünnet ve Dindeki Yeri” kitabında sünneti ve sünnet ehlini nasıl savunduğuna hayret ettim.  Kitabın sonunda ise Ebu Hanife’yi müdafaa etmekle bütün yaptıklarını yıkmıştır! Vallahi Mervan b. Muhammed et-Tatarî şöyle derken ne kadar haklıymış: “Üç tür kimseye din hususunda güvenilmez: Sufiye, kıssacıya ve bid’atçilere reddiye veren bid’atçiye.”

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)