Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 ez-Zeria Şerhi
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 el-Albaniyyât Şerhi
Saat 20:00 Sahih Tefsir Şerhi
(Dersler Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır)
https://www.youtube.com/channel/UCC_Lmx060zjKmHNfEBTIbWw4 Mart 2014 Salı

Oy Kullanmanın Hükmü - İbn Useymin, Şeyh Necmî, Muhammed Eman Cami ve Şeyh Fevzan


Allame İbn Useymin rahimehullah Şerhu’l-Mumti’de Müslümanların seçimlere katılmalarının mümkün olmadığını söylemiştir.[1]

Allame en-Necmî[2], Muhammed Eman Cami[3] ve Şeyh Salih el-Fevzan[4] da seçimlere katılmanın caiz olmadığını, bunun kâfirlere benzemek olduğunu açıklamışlardır.[1] Şerhu’l-Mumti (8/10)
[2] El-Mevridi’l-Azbi’z-Zulal (s.240)
[3] Hakikatu’d-Dimokratiyye (s.33-34)
[4] Şeyh Fevzan’ın internet sitesi 8027 nolu fetva. Bkz.: Es’iletu’l-Menahici’l-Cedide (s.207)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)