Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 ez-Zeria Şerhi
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 el-Albaniyyât Şerhi
Saat 20:00 Sahih Tefsir Şerhi

12 Eylül 2016 Pazartesi

Teşrik Tekbirlerinin Vakti Bugün Başlamıştır

Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Sayılı günlerde Allah'ı zikredin” (Bakara 203)
Allah'ın size (dînin esaslarını öğrenmek hususunda) hidayet etmesi dolasıyısle, O'nu tekbîr etmeniz için o koca hayvanları size işte böyle boyun eğdirmiştir” (Hac 37)
Bugün yani 12 Eylül 2016 günü Kurban bayramı arafesidir. Kurban bayramı tekbirleri arafe günü başlamaktadır.
 
Allah'a hamd olsun ki, Allah bid'at ehlini kurban bayramına da isabet ettirmemiş, bizleri bid'at ehliyle, dernekçi münafıklarla ve demokrat zındıklarla aynı gün bayram ettirerek buruk sevinç yaşatmamıştır.
İkrime dedi ki: “İbn Abbas radıyallahu anhuma Arafe günü sabahından teşrik günlerinin sonuncusunun akşamına kadar tekbir getirirdi. Tekbiri şu şekilde idi:
“Allahu ekber kebîra, Allahu ekber kebîra, Allahu ekber kebîra, velhamdulillah, Allahu ekber” veya: “Allahu ekber ala mâ hedânâ” derdi.”[1]
El-Esved dedi ki: “Abdullah b. Mesud radıyallahu anh Arafe günü sabahından, kurban gününün ikindi vaktine kadar şu şekilde tekbir getirirdi: “Allahu ekber, Allahu ekber, la ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahi’l-hamd”[2]
Ali radıyallahu anh Arafe günü sabah namazından sonra tekbirlere başlar, teşrik günlerinin sonuncusunda ikindi sonrasına kadar devam eder, bundan sonra tekbirleri keserdi.”[3]
Şevkani dedi ki: “Teşrik tekbirlerinin müstehaplığı, namazların arkasına tahsis edilmemiştir. Bilakis bu günlerde her vakit tekbir getirilir. Zikredilen rivayetler bunu göstermektedir.”[4]


[1] Sahih mevkuf. Musedded’den naklen: Metalibu’l-Aliyye (757)
[2] Sahih mevkuf. İbnu’l-Munzir el-Evsat (2204) İbn Ebi Şeybe (2/168)
[3] Sahih mevkuf. İbn Ebi Şeybe (2/165) İbnu’l-Munzir el-Evsat (2201) Beyhaki (3/314)
[4] Neylu’l-Evtar (7/118)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)