Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı

Pazartesi
Saat 20:00 Sahih Tefsir Şerhi (Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır)

Çarşamba
Saat 20:00 ez-Zeberced Şerhi (Youtube kanalından canlı yayınlanmaktadır)
Saat 21:30 Hadis Usulü 1. Seviye (Mustalah İlmi - Muderris: Ebu Leylâ)

Cumartesi
Saat: 19:00 Hadis Usulü 4. Seviye (İlmi Meseleleri Tahkikte Hadis Ehlinin Menheci)
Saat: 20:30 el-Albaniyyât Şerhi


4 Eylül 2018 Salı

Köyde Yaşamanın ve Bedevileşmenin Hükmü
Köylerde Yaşamanın ve Hicretten Sonra Bedevîleşmenin Hükmü
Ebu Muaz el-Çubukâbâdî

Türkiye'de halkın büyük çoğunluğu münafıklardır. İman ve tevhid ehli Müslümanların vahiy delillerine vakıf ilim ehli etrafında bir araya gelmeleri, dağınık halde nifak ve bid'at ehlinin arasında yaşamamaları, Allah'ın ipine toptan sarılmaları, sahih ilmin meclislerini ihyâ etmeleri, ilimle ihyâ olmaları ve sünnetin edep disiplini ile terbiye olmaları gerekir. Bunun için de yalnızca Allah'a tevekkül ederek ilmin bulunduğu ortama hicret edilmesi, bu hicrette de sebat edilmesi şarttır. Buna güç yetiremeyen samimi kimseler bulundukları yerde, iman etmiş bedevîlerin sabrettikleri gibi sabretmelidir. 
Hicrete gücü yettiği halde hicret etmeyenler ve hicret ettikten sonra bedeviliğe dönenler, ilim ehlinden uzaklaşanlar, kınanmış bedeviler olarak kalırlar. Zira onlar imanın gereklerini terk etmiş, Nifak ve bid'at ehline karşı ilim cihadında kaçmış kimselerdir.
Bedevilik yalnızca kırsal bölgede yaşamak değildir, bilakis Şehir Bedeviliği de vardır


Okumak için buraya tıklayın

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)