Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi4 Mayıs 2014 Pazar

Altın Küpeler

Ebu Davud et-Tayalisî (1208), Ebu Davud (4084) Buhari Edebu'l-Mufred (1182) ve İbn Hibban (522) Cabir b. Suleym el-Huceymî radıyallahu anh'den rivayet ediyorlar: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"...Biri sende olmayan bir kusurdan dolayı seni ayıplar veya sana dil uzatırsa sen onu kendisinde bulunan bir kusurdan dolayı ayıplama. Bırak vebali onun, sevabı da senin olsun. Hiç kimseye de sövme"
Şeyh el-Elbânî Sahihu'l-Cami'de (98) sahih demiştir.  
 
Beyhakî Şuabu'l-İman'da (5/58) İbn Amr radıyallahu anhuma'dan rivayet ediyor: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Mü'min bal arısı gibidir. Sadece temiz olan şeyi yer ve temiz olan şeyi üretir. Çürük bir dala konacak olsa dahi onu kırmaz. Yine mü'min, altın külçesi gibidir. Ateşte tutup kızdırsan da tarttığın zaman eksik çıkmaz."
Şeyh el-Elbani Sahihu'l-Cami'de (5846) sahih demiştir.
 
İbn Mace (2320) Ebu Davud (3597, 3598) ve Hakim, İbn Ömer radıyallahu anhuma'dan rivayet ediyorlar: Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu:
"Bir davada haksız olan tarafa yardım eden kişi bundan geri çekilene kadar Allah Teala'nın öfkesindedir"
Şeyh el-Elbânî, Sahihu'l-Cami'de (6049) sahih demiştir.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)