Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi23 Nisan 2015 Perşembe

Din Hakkında Konuşmaya Söz Sahibi Olan Kimdir?


Muhammed b. Abdillah b. Abdilhakem’den: “Şafii’nin şöyle dediğini işittim: “(Ebu Hanife’nin öğrencisi) Muhammed b. el-Hasen bana dedi ki:
“Bizim hocamız (Ebu Hanife) sizin hocanız (Malik)’den daha âlimdir. Sizin hocanız konuşmamalı, bizim hocamız da susmamalı.” Bunun üzerine öfkelendim ve dedim ki:
“Sana Allah için soruyorum! Sünneti Malik mi, yoksa sizin hocanız mı daha iyi biliyor?” Muhammed:
“Malik daha iyi bilir. Lakin bizim hocamız da kıyası daha iyi bilir” dedi. Ben dedim ki:
“Evet, Malik Allah’ın kitabını, nasihini, mensuhunu ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in sünnetini Ebu Hanife’den daha iyi bilir. Kim kitap ve sünneti daha iyi biliyorsa, konuşmaya söz sahibi olan da odur.”
İbn Abdilberr el-İntika (s.24) Ebû Nuaym Hilye (6/329) Menakibu’ş-Şafii (s.201) Siyeru A’lami’n-Nubela (8/76)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)