Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi20 Nisan 2017 Perşembe

Selefilik Kavramı İnsanları Ayırır mı? / Şeyh el-Elbani

Ben selefiyim” demen öncelikle sahih akide hakkında veya müslümanları hak üzerinde toplayan unsur hakkında bir tabirdir. Müslümanlardan kimisi şöyle diyor:

Biz selefiyiz dersek bu kelime ayrılığa sebep olur

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in bir ismi de ayırıcı değil mi?!

Hatta Kur’ân’ın isimlerinden birisi furkan’dır. Yani hak ile batılı ayırandır!

Rasul sallallahu aleyhi ve sellem de müslüman ile müşriği ayırmıştır. Baba ile oğulun arasını ayırmıştır. Ne ile? İslam ile ayırmıştır. Şu müslüman, şu kâfirdir.

Kitap ve sünnetten sapmış olan davetçilerin üsluplarından birisi, az önce geçen İhvanu’l-Muslimin’in menhecidir. “Bir araya gelip, sonra kültür oluşturmak.” Şimdi onlar da “Önce bir araya gelelim, sonra kültür gelir” diyorlar.

Hâlbuki bunun ardından kültür falan gelmez! Bunun delili yetmiş ya da seksen seneden beri İhvanu’l-Muslimin’in İslam hakkında ne bir ilim, ne bir anlayış ne de bir ıslah artıramamış olmalarıdır. O halde onlarda kültürle ilgili bir şey yoktur.

Yine İhvanu’l-Muslimin’in selefî (sahabe ve tabiinin yolunu izleyen) ile halefî’yi (sonrakilerin yolunu izleyeni), mezhepçiyi, sufiyi ve daha başkalarını bir araya getirmeleri nasıl mümkün olacak? Birbirine zıt olan bu unsurları tek bir İslam bayrağı altında bir araya getirmesi mümkün müdür?

İslam’ın birçok manaları vardır, bu ise islam değildir. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem gece namaza kalktığı zaman duasına:

Allah’ım! Ey Cebrail’in, Mikail’in ve İsrafilin rabbi!” diye başlıyor, bu duanın sonunda şöyle diyordu:

İhtilaf ettikleri konuda izninle beni hakka hidayet et. Muhakkak ki sen dilediğini dosdoğru yola hidayet edersin.”

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların ihtilaf ettikleri konuda Allah’tan kendisini hakka hidayet etmesini istiyordu. Lakin şu an müslümanlar pek çok ihtilafları istiyorlar, Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in dua ettiği gibi dua etmiyorlar! Bilakis ihtilafı onaylıyor ve hal dilleriyle, bazen de ağızlarıyla diyorlar ki:

Kim bir alimi taklid ederse Allah’ın huzuruna selametle çıkar!!!” Ama kitap ve sünnete ittiba etmeyi terk edip unutmuşlardır. Yardım istenecek olan Allah’tır. La havle ve la kuvvete illa billah!

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)