Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi10 Temmuz 2014 Perşembe

Ramazan Ayında İftar Yemeği Yedirmek Bid'at Midir?


El-Elbani rahimehullah şöyle dedi: “Şeyhulislam Takiyuddin b. Teymiyye’nin fetvalarında şöyle gördüm: Ona her sene Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem’in mevlid gecesinde hatme yapan kimsenin bu amelinin müstehap olup olmadığı soruldu. Allah’a hamd ettikten sonra şöyle cevap verdi: “İnsanların iki bayram gününde ve senenin teşrik günlerinde yemek için toplanmaları Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in Müslümanlar için sünnet kıldığı İslam şiarlarındandır. Ramazan ayında yemek yedirerek fakirlere yardım etmek de İslam sünnetlerindendir. Nitekim Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Kim bir oruçluya iftar ettirirse ona da onun ecrinin aynısı vardır.” (Sahih. İbn Hibban (895) el-Elbani, Mişkat (1992)

Fakir Kur’an hafızlarına Kur’an hususunda yardımcı olmak için bağışta bulunmak her zaman için salih bir ameldir. Bu konuda onlara yardım eden onların ecrine ortak olur. Ama dinde belirlenmiş olmayan belirli vakitler edinip, Mevlid gecesi diyerek Rebiu’l-Evvel ayının gecelerinden birini tayin etmek veya Receb ayının gecelerinden birini belirlemek, Zilhicce ayının on sekizinci gecesini belirlemek, Receb ayının ilk Cuma gecesini (Regaib kandili) tayin etmek veya cahillerin Ebrarın Bayramı dedikleri Şevval ayının sekizinci gecesini tayin etmek gibi belirlemelere gelince bunlar selefin güzel görmedikleri ve yapmadıkları bid’atlerdendir.”

(Islahu’l-Mesacid s.114)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)