Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi11 Ağustos 2014 Pazartesi

"Hadis Ehli" Yahut "Selefi" Diye İsimlendirilmek Yeterli Değildir


Şeyh Mukbil b. Hâdi rahimehullah’a şöyle soruldu: “Burada “Britanya’aki Hadis Ehli” denilen bir cemaat var. Lakin onlar bilgisayar hesabına göre Ramazan orucunu tutuyorlar. Yine bilgisayar hesabına göre iftar ediyorlar. Müslüman bir topluluğun onlara bu konuda tabi olmaları caiz midir? Yani onlarla beraber oruç tutup onlarla beraber bayram yapabilirler mi? Yoksa onlara muhalefet edip Suudiyye gibi herhangi bir İslâmî devlete mi tabi olmalıdırlar?”
Cevap: Onlara nasihatimiz orada hilali araştırmalarıdır. Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem: “Hilali görünce oruç tutun, hilali görünce iftar (bayram) edin” buyurmuştur. Hilalin doğuş yerinin (metâli’) Britanya ile Suudiyye arasında aynı olmayacağından endişe eden kimse bunu yapamaz. Lakin bizzat hilali araştırmalıdırlar. Batıdan hilalin doğduğunu gördükleri zaman oruç tutarlar, yine batıdan hilalin doğduğunu gördükleri zaman iftar ederler. Nitekim Nebî sallallâhu aleyhi ve sellem ayın yirmi dokuz veya otuz gün olabileceğini haber vermiştir. Onların bizzat gözlemlemeleri gerekir. Allah yardım etsin. Ama o kimselere gelince, Rasûlullah sallallâhu aleyhi ve sellem’in: “Hilali görünce oruç tutun, hilali görünce iftar (bayram) edin” hadisine muhalefet etmektedirler.
Mücerred olarak “Hadis ehli” diye isimlendirilmeleri yeterli değildir. Onların hadisle amel eden kimseler mi, yoksa mezhepçi mi, yahut hizipçi mi veya daha başka sapık fırkalardan mı olduklarının bilinmesi zorunludur. İsimle nispet edilmek yeterli değildir. “Falan muhaddis” diye isimle nispet yeterli değildir! Nice muhaddis var ki aşırı bir sufidir. Nice muhaddis var ki aşırı bir şiidir. Nice muhaddis var ki bid’atçi bir sapıktır. Allah yardım etsin.”

Kaynak: Londra’dan sorular adlı kaset. 
 
http://www.olamayemen.com/index.php?article_id=10795

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)