Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi1 Kasım 2008 Cumartesi

Zu'l-Hicce Ayı ve Bayram

بسم الله الرحمن الرحيم
ZULHİCCE AYININ FAZILETİ
Zulhicce ayının ilk on günün fazileti hakkında Kur'anı Kerimde şöyle bir ayet geçmektedir: ”Fecre ve on geceye yemin olsunki” (Fecir suresi 1-2. ayetler). İbnu Kesir bu gecelerden kasıtın Zulhicce ayının ilk on gecesi olduğunu söylemiştir. Çünkü ibnu Abbas’tan bu şekilde rivayet olunmuştur.
İbnu Abbas’tan bir rivayette Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: "İçerisinde salih amelin Allah’a daha sevimli olduğu şu günlerden başka bir gün yoktur” dedilerki:”Allah yolunda cihatta mı daha efdal değildir?” dediki: “Allah yolunda cihat bile daha efdal değildir” “yalnızca bir adam canı ve malı ile çıkar da, sonrada geriye götürmüş olduğu hiç bir şey ile dönemez”
Yüce Allah şöyle buyurmuştur: "Allah’ın ismini bilinen günlerde zikretsinler diye...” (Hac suresi 27. ayet). İbnu Abbas bu günlerin Zulhicce ayının ilk on günü olduğunu söylemiştir.
İbnu Umer şöyle buyurmuştur: "İçerisinde salih amelin daha efdal ve Allah’a daha sevimli olduğu bu on gün dışında bu on gün gibi başka bir gün yoktur. Bu günlerde çokca tehlil ve tekbir getiriniz ve şükrediniz” (Ahmed rivayet etmiştir)
BU GÜNLERDE YAPILMASI UYGUN OLANLAR
NAMAZ:
Bu günlerde çokca nafile namaz kılınması uygun olur. Çünkü Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Sevban (radıyallahu anhu) için şöyle buyurmuştur: "Allah için çokca secde yap! Çünkü yaptığın her secdede Yüce Allah bir derece artırır ve bir günahını siler” (Muslim rivayet etmiştir).
ORUÇ: Huneyde ibnu Halid (radıyallahu anhu) hanımından, oda Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’in hanımlarından rivayetle şöyle buyurmuştur: "Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) Zulhicce’nin dokuzununda, aşure gününde ve her ayda üç gün oruç tutardı” (Ebu Davud ve Nesai rivayet etmişlerdir). İmam Nevevi Zulhicce’nin ilk on gününde oruç tutmanın kuvvetli bir sünnet olduğunu söylemiştir.
TEKBİR, TEHLİL VE TAHMİD GETİRMEK:
Tekbir: Allah’u Ekber demektir.
Tehlil: La İlahe İllallah demektir.
Tahmid: Elhamdu lillah demektir.
İmam Buhari İbnu Ömer ve Ebu Hureyre’nin Zulhicce’nin on gününde çarşıya giderler ve yüksek sesle tekbir, tehlil ve tahmid getirirlerdi demiştir.
tekbirin getiriliş şekli:
Şu şekilde tekbir getirilebilir:
a) Allahu Ekber , Allahu Ekber, Allahu Ekber kebiyra
b) Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu Ekber ve lillahil Hamd
c) Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, la ilahe illallahu vallahu ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber ve lillahil Hamd
AREFE GÜNÜ ORUÇ TUTMAK:
Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem)’den Arefe günü oruç tutmanın fazileti hakkında şöyle bir hadis rivayet olunmuştur: “Ben Allah’tan (tutmuş olduğum şu orucun) geçen seneki ve önümüzdeki senenin günahlarını silmesinin beklerim” (Muslim rivayet etmiştir). Elbetteki bu oruç Arafat’ta bulunmayan, ihram giymemiş olanlar için geçerlidir.
KURBAN GÜNÜNÜN FAZİLETİ:
Bayram günü senenin bütün günleri arasında bir mevki ve makam sahibi olan Yüce Allah’ın katında en efdal olan bir gündür. Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bu konuda şöyle buyurmuştur: "Allah’ın yanında günlerin en hayırlısı kurban günü, sonrada kar günüdür (bayramdan sonraki gün) “ (Ebu Davud rivayet etmiştir).
MUBAREK GÜNLERDEN NASIL İSTİFADE EDİLİR
Müslümanın zekâ ve aklı kemalata ermiştir. Bundan dolayıda büyük bir kazanç kapısı olan, Allah’ın mağfiretini kazanma vakitleri olan bu günlerde elbetteki fırsatı değerlendirecek ve Allah’ın mağfiretini kazanacaktır. Kul bu mağfireti kazanmak için ilk önce sağlam bir tevbe etmeli, daha sonra Allah’ın seveceği şeyleri yapmaya dikkat etmeli bu konuda çaba göstermelidir. Çünkü Yüce Allah şöyle buyurmuştur:
"Bizim uğrumuzda çaba gösterenlere biz (bize ulaştıran) yollara Onu iletiriz” (Ankebut suresi 69. ayet). İşte akıl bu tevbelerin kabul edildiği günlerde kulun tevbe etmesini günahlarından arınmasını emretmektedir.
KURBANLA ALAKALI BAZI HÜKÜMLER
Kurban ölüler için değil diriler için kesilir. Yani kişi ailesinden ölen birisinin yerine eğer vasiyet etmemişse kurban kesmez. Çünkü Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem)’den bu konuda bir rivayet olmamıştır. Ne ölen hanımları nede çocukları nede ölen amcası için kurban kesdiği rivayeti gelmemiştir. Kişi Allah rızası için sadaka mahiyeti ile kurban kesebilir. Fakat kurban bayramında ölü için kurban kesmesi caız değildir.
KURBAN KESECEK KİŞİNİN KAÇINMASI GEREKEN ŞEYLER
Zulhicce ayı girdikten sonra kurban kesecek olan kişinin saçlarını, tırnaklarını kesmesi uygun ve caiz değildir. Çünkü kurbana etmiş olduğu niyetle sanki hacca niyet etmiş gibi sayılır. Böylecede hacca niyet edenlere yasak olan bazı şeyler kendisinede yasak olur. Nebi (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur:
"İçinizden kurban kesmek isteyen kişi Zulhicce’nin ilk on günü girdiği zaman saçına ve tırnaklarına dokunmasın”
“saçı ve tırnaklarına kurbanı kesinceye kadar dokunmasın” (Muslim rivayet etmiştir). Eğer bilmeden ya da istemeden ve yahut da zaruret karşsıda kesilecek olursa her hangi bir beis yoktur. Kasden kesecek olursa Yüce Allah’a tevbe etmekten başka yapacak bir şey yoktur.
BAYRAM GÜNÜNE AİT BAZI ÖZELLİKLERİ
Bir müslüman hayatını peygamberin sünnetine göre düzenleyecek olursa Dünya ve Ahirette mutluluğu yakalar. Peygamberin sünneti müslümanın her anınnı dizayn edecek bir surette Yüce Allah tarafından vuku bulmuştur. Bu sebebten bayram gününde neyin nasıl yapılacağını da ondan öğrenmemiz gerekir.
Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bayram günlerinde şöyle yapmıştır:
Bayram tekbirleri:
Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) bayram günü sabah namazından üçüncü günü ikindi namazına kadar daha önce belirttiğimiz şekilde tekbir getirirmiş. Bu şekilde çarşı ve sokaklarda, mescidlerde yüksek sesle tekbir getirilmesi uygun olan amellerdendir.
Kurban kesimi:
Kurban bayram namazını kıldıktan sonra kesilir. Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) şöyle buyurmuştur: "Kim bayram namazını kılmadan kurban kesecek olursa namazdan sonra tekrar yerine bir kurban kessin. Ve kimde kurbanını henüz kesmemiş ise namazdan sonra kessin” (Buhari ve Muslim rivayet etmiştir). Kurban bayram günü dahil dört gün boyunca kesilebilir.
Bayram günü için yıkanıp süslenme, güzel koku sürünme:
Bu şekilde erkekler israfa gitmeden dikkatleri üzerlerine çekmeden mescide giderler. Kadınların güzel kokular sürerek, vucudlarından bir yerlerini açarak camiye gitmeleri caiz değildir.
İlk olarak kurban etinden yemek:
Peygamber efendimiz (sallallahu aleyhi ve sellem) sabahleyin hiç bir şey yemeden camiye gider, namazı kıldıktan sonra da ilk olarak kurban etinden yerdi.
Camiye giderken yürüyerek gitmek:
Namazın musallada kılınması:
Nebî (sallallahu aleyhi ve sellem) bayram namazlarını şehrin dışında düz bir arazide kılarmış. Eğer her hangi bir sorundan ötürü arazide namaz kılınamayacak olursa camide kılınmasında her hangi bir beis yoktur.
Namazı cemeatle beraber kılıp hutbenin dinlenmesi:
Alimlerin bir kısmı bayram namazının vacib olduğunu bazıları ise farzı kifaye olduğunu söylemiştir. Buna göre bayram namazın kılınması ecri büyük olan amellerdendir. hutbenin dinlenmesi gerekmektedir.
Namaza giderken farklı yollardan gidilmesi:
Gidiş yolu ile dönüş yolunun bir birinden farklı olmasına dikkat edilmesi uygun olur.
Namazdan sonra bayramlaşma: 
 Sahabeler bayram namazından sonra bayramlaştıklarına dair rivayetler bulunmaktadır.
YAPILAN BAZI HATALAR
Toplu bir şekilde tekbir getirmek
Tekbir getirilirken toplu bir şekilde tek bir sesle veyahutta birisinin arkasından toplu bir şekilde tekbir getirmek uygun değildir.
Haram olan bazı şeylerle eğlenmek:
Kumar oynamak, içki içmek, eğlence yerlerine giderek haram olan şeylerle uğraşmak bu gibi bazı eğlence çeşitlerindendir.
Savurganlığa ve israfa gitmek:
Bayram günü için hazırlık yapmak maksadı ile fazlaca ve gereksizce savurganlıkta bulunmak, bu savurganlığın kullanılmaması sonucunda da israfa gitmek bütün bunlar yapılan hatalardandır.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)