Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi28 Haziran 2014 Cumartesi

Dinde Şeyhlere Biat Etmek Var mı? / İmam Suyutî

İmam Suyuti rahimehullah'a şöyle soruldu: "Sufilerden birisi bir şeyhe biat ediyor, sonra başka bir şeyhe de biat ediyor. Bu biatlerden hangisi bağlayıcıdır? Birincisi mi, yoksa ikincisi mi?"
 
İmam Suyuti şöyle cevap vermiştir: "Ne birincisi bağlayıcıdır, ne de ikincisi! Böyle bir şeyin aslı yoktur."
el-Hâvî Li'l-Fetâvî (1/253)
 
* Şeyh Abdüsselam eş-Şukayrî rahimehullah böyle biatlerin bid'at ve geçersiz oluşu hakkında Minhatu'l-Muhammediye adlı risalesinde geniş açıklama yapmıştır.

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)