Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi14 Şubat 2015 Cumartesi

Bid'atinde Israr Edenden Sakındırılır


Soru: “Selefî bir kimse bir bid’ate düşse, kardeşleri ona nasihat edip sabretseler ve ona açıklasalar, buna rağmen bid’atinde ısrar edip dönmezse bu durumda o kişinin bid’atçi olduğuna hükmedilir mi? Selefiler onu bid’atçi görerek uzaklaşabilir mi ve ondan sakındırabilirler mi? Yoksa buna alimin mi hükmetmesi gerekir? Bize açıklayın, Allah size bereket versin.
Cevap: Eğer kardeşlerinin sözleri ona fayda etmez ve dönmezse ondan ve sözlerinden sakındırılır. İlim ehline danıştıktan sonra da onun bid’atçi olduğuna hükmedilir. Yardım istenecek olan Allah’tır.
Şeyh Muhammed Bâzemul

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)