Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi11 Ekim 2014 Cumartesi

Yalan Şahitlikten Sakın!


Allame Rebî el-Medhalî Hafizehullah şöyle diyor: “Bir kimsenin; selefin menheciyle izzet duyup, ona davet ettiğini, bunun için dostluk ve bunun için düşmanlık ettiğini te’kit etmedikçe onun selefi olduğunu söyleme!”
 
Yine şöyle demiştir (el-Mecmu 1/454): "Bâtıl ehli Selefîlik kayasında toslayıp boynuzlarını kırdılar. Bunun üzerine şu hileci üsluba sığındılar: Selefî'lerin şekline bürünüp "Selefî'lik" iddia etmek."

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)