Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi22 Ağustos 2016 Pazartesi

Sünnete Muhalefet Eden İdareciler Hakkında


Hasen el-Basri dedi ki: “İleride idareciler insanları sünnete muhalafete çağıracaklar ve halk dünyalarının gitmesi korkusuyla onlara itaat edecekler. O zaman Allah onların kalplerinden imanı alacak ve onları fakirliğe varis kılacak. Onlardan sabrı çekip alacak ve bundan dolayı da ecir alamayacaklar.” İbn Batta eş-Şerh ve’l-İbane (169)
Yunus b. Ubeyd dedi ki: “Yönetici sünnete muhalefet ettiği zaman halk: “Bize ona itaat etmek emredilmiştir” derse, Allah onların kalplerine şek (tereddüt) yerleştirir ve birbirlerine düşerler.” İbn Batta eş-Şerh ve’l-İbane (170)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)