Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi30 Ağustos 2014 Cumartesi

Bölücü kimdir?

Bu ümmeti bölen ve saflarını ayıran;
* Zamanımızın yaltakçı ve kaypak ricaline yakın olabilmek adına sizi bu ümmetin salih selefinin yolundan ayıranlardır. Evet, asıl bölücüler bu ümmetin evveli ile sonrakilerinin arasını bölenlerdir!
*Onlar; üzerinde icma edilmiş olan velâ (yani; kitap ve sünnete salih selefin menheci üzerine sarılanlara dostluk etmek, onlara yakın olmak, onları yardımsız bırakmamak) ve berâ (kafir, fasık ve bid'atçilere düşmanlık edip onlardan uzaklaşmak, onlarla oturmamak) esaslarını iptal etmektedirler. 
*Onlar; Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ashabı, tabiin ve onlara güzellikle uyan imamların üzerinde bulundukları bu yolu "Haricilik" veya "tekfircilik" olarak lanse eden, kalpleri haktan kaymış kimselerdir.
* Onlar; bid'at ehlinin reddedilmesi ve aşağılanmasını "gıybet" zannederler, onlara merhamet eder, reddedilmelerine ve aşağılanmalarına katlanamaz ve itiraz ederler! Fakat sünnet ehlini gıybet edip, şereflerini parçalamaktan hiç çekinmezler!
*  Onlar; türlü sahtekârlık, iki yüzlülük ve çirkeflikleri açıkça sergileyen bid'at ehline karşı olmadık hüsn-ü zanlar besleyip "bakalım anladılar mı?" kuruntularına sarılan, lakin sünnet ehline karşı suizanlarda bulunup onlardan uzaklaşanlardır.
* Onlar; kendi aleyhlerinde olan nasları kendileri lehine zanneden, anlayıştan mahrum edilmiş kimselerdir. "Müslüman, Müslümanın kardeşidir, onu yardımsız bırakmaz, ona sırt dönmez...." gibi nasları kendileri lehine delil zanneder ve bu hadisleri bid'at ve sapıklık ehli için değerlendirirler, lakin sünnet ehline karşı asla bu türden hadisler akıllarına gelmez.
* Onlar; kitap ve sünneti anlamada selefin yolunu esas alan ilim ehli ile beraber, delillerle hareket etmeyi "taassup" olarak niteleyen, emredilmiş olan; hak üzerindeki ittifaktan rahatsızlık duyan, fakat cahilleri ve hevâlarını önder edinmekten geri durmayan ve ihtilafı seven kimselerdir.
* Onlar; hak hevâlarına uygun düşünce ayakta alkışlayan, hevâlarına uymadığında ise yerden yere vurup taşlayan kimselerdir. 
* İnsanların en hayırlıları Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in asrında yaşayanlar, sonra onlardan sonra gelenler ve sonra onlardan sonrakilerdir! O salih selef ile aramızı açanlar bölücülerin ta kendileridir!
Bu asrın insan suretindeki şeytan kalpli, yüze karşı sözleri baldan tatlı, gıyabdaki özleri ise baldıran zehri olan insanlarından geri durmak; Allah ile, rasulü ile, bu ümmetin salih selefi ile bağları koparmamaktır!
Bir koltuğa iki karpuz sığmaz! Kişi ya salih selefin menhecinde yürüyenlerle birlik olur yahut da kaypak gevşemecilerle! İkisinin arasında bir yol tutmak isteyenler ise münafıkların yolunu takip edenlerdir. 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)