Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi2 Şubat 2016 Salı

Arapçadan Başka Dilde Cuma Hutbesi - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah’a şöyle soruldu: “Cuma hutbesinin Arapçadan başka dilde yapılması caiz midir?

Cevap: Hutbenin başka dilde yapılması caiz değildir. Nitekim bazıları ileri giderek Farsça namazı caiz sayıyorlar.”

Hutbenin tercüme edilmesi hakkında da şöyle dedi: “Hutbenin, hutbeden önce veya sonra tercüme edilmesinde bir mani yoktur. Lakin en iyisi hutbeden önce bunun yapılmasıdır. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurur: “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için nida edildiği zaman Allah’ın zikrine gidin ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu sizin daha hayırlıdır.” (Cuma 9)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)