Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi11 Şubat 2016 Perşembe

Mezheplere Taassup Gösterenin Arkasında Namaz Kılmak - Şeyh Mukbil

Şeyh Mukbil b. Hadî el-Vadiî rahimehullah'a dört mezhepten birine taassup gösteren kimsenin arkasında namaz kılmanın hükmü sorulunca şöyle cevap verdi:
"Eğer taassupları bir Kur'ân ayetini veya nebevî bir hadisi reddetmeye götürmemişse ve onlar bunu biliyorsa onların arkasında namaz kılmakta sakınca yoktur. Ancak bir Kur'ân ayetini veya nebevî bir hadisi mezhebine taassup sebebiyle reddediyorsa onlara tabi olmak ve arkalarında namaz kılmak caiz değildir.
Ehl-i sünnete ayrışmalarını ve sünnet ehli için tuğladan veya hurma çubuklarından da olsa mescid yapmalarını öğütleriz. Çünkü onlar Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini ayrışma olmadan yayamazlar ve bid'atçiler onları sünneti yayma hususunda rahat bırakmazlar."
Tuhfetu'l-Mucib (s.208)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)