Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

İlim Dersinde Not Almayan Yalana Azmeder - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil dedi ki: “Yahya b. Main şöyle demiştir: “Kişi yanında defter ve kalem almadan ilim talebine giderse bil ki o yalan söylemeye azmetmiş bir kimsedir.”

Keşfu’l-Lisam (s.103)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)