Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi2 Şubat 2016 Salı

Cemaat, Namazın Sıhhat Şartı mıdır? - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah Camiu’s-Sahih’te şöyle dedi: “Ahmed’in rivayet ettiği (4/415) ed-Dîl kabilesinden bir adam hadisinde: “Ey falan! Bizimle beraber namaz kılmana mani olan nedir?” denilince dedi ki: “Ey Allah’ın rasulü! Ben evimde kılmıştım” dedi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem: “Olsun” dedi.

Burada cemaatle namazın, sıhhat şartı olmadığına delil vardır.”

Keşfu’l-Lisam (s.212)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)