Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi3 Şubat 2016 Çarşamba

Demokratik Seçimlere Katılan Dernekler Taguti Derneklerdir - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah’a İhyau’t-Turas derneği, Abdurrahman Abdulhalık’ın azledilmesinden sonra da hizipçi midir diye soruldu.

Şeyh Mukbil rahimehullah şöyle cevap verdi: “O dernek hizipçilikten daha tehlikeli Taguti bir dernek haline gelmiştir. Çünkü onlar seçimlere katılıyorlar.

Onlarda Hizipçilik vardır. Ancak Abdullah es-Sebt akide bakımından, Abdurrahman Abdulhalık’tan ve İhvanu’l-Muslimin’den daha iyi haldedir.  Ama Abdurrahman Abdulhalık ömrünün sonlarında daha da dibe batmıştır.

Yemen’deki, Mısır’daki, Sudan’daki, Cidde’deki ve Birleşik Arap Emirliklerindeki sünnet ehlini fırkalara bölmüştür. Şu an dört fırkaya bölündüler. Onlar hizipçilerdir.

Ben bir âlim hakkında konuşmuyorum, bir demokrasiciden bahsediyorum!

Demokrasi vasıtasıyla zina mubah sayılır, demokrasi vasıtasıyla livata mubah sayılır ve daha başka şeyler…

Onlardan yüz çevirmemiz ve hayatımız dine feda olsun. Eğer dini savunmazsak bizde hayır yok demektir.”

Keşfu’l-Lisam (s.289)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)