Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Cahilin Mazur Oluşu - Şeyh Mukbil b. Hâdi


Şeyh Mukbil b. Hadi el-Vadi’î rahimehullah’a: “Allah’tan başkasına dua etmiş olarak ölen babalar için bağışlanma dilemek caiz midir?”

Şeyh Mukbil şöyle cevap verdi: “Caizdir. Çünkü genellikle onlar cahillikleri sebebiyle mazurdurlar. Allah Teâlâ: “Bir rasul göndermedikçe azap edici değiliz” (İsra 15) buyurur. Yine: “Allah'ın, sakınacakları şeyleri kendilerine açıklamadıkça, bir kavmi doğru yola ilettikten sonra sapıklığa düşürmesi olacak iş değildir. Allah, her şeyi hakkıyle bilendir” (Tevbe 115)

Nakleden: Ebu Muhammed Abdulhamid el-Hacurî, Ref’u’l-Lisam An Ba'di Fevaidi Durusi’l-Vadiî el-İmam (s.20)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)