Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi2 Şubat 2016 Salı

Hizipçi ve Dernekçilerle Meşgul Olup Vaktinizi Zayi Etmeyin - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbile şöyle soruldu: “Sizin dernekler hakkında söylediklerinizi bizim de söylememiz caiz midir?”

Cevap: Bu taklit değildir. Lakin evlatlarıma kendilerini hizipçiler, dernekçiler ve cemaatlerle meşgul etmemelerini öğütlerim. Sizler Allah’ın kitabını ve rasulünün sünnetini ezberlemeye ve arap dilini (ki o ilimlerin başı sayılır) öğrenmeye muhtaçsınız. Vakitleriniz hususunda Allah’tan sakının. Vakitleriniz hususunda Allah’tan sakının. Vakitleriniz hususunda Allah’tan sakının. Bundan daha kötüsü ise kardeşlerinizi hizipçilikle suçlamanızdır… Sabredin. Sabrederseniz inşaallah efendi ve önderler olursunuz. “

Ref’ul-Lisam (s.128-129

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)