Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi2 Şubat 2016 Salı

Rabbe ve Dine Sövenin Hükmü - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbile şöyle soruldu: “Allah’a ve dine sövenin hükmü nedir?
Cevap: Mürted bir kafir sayılır. Fakat bu hükmü ancak hâkim verir. Onu yakalar, tevbe etmesini ister. Başka şahısların hakkı ise ancak nasihat etmektir.
Aynı şekilde o kimse müşrik de sayılır. Çünkü Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Hevâsını ilah edineni gördün mü?” (Casiye 23)
Dine söven kişi bunun küfür olduğunu bilmiyorsa, cehaleti sebebiyle mazur olur. Yardım istenecek olan Allah’tır.”
Nakleden: Abdulhamid el-Hacuri, Keşfu’l-Lisam (s.42)
 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)