Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

7 Şubat 2016 Pazar

Şeyh Mukbil Rahimehullah'ın İttiba Tevhidine Daveti

Şeyh Abdulhamid el-Hacurî hafazahullah, Şeyh Mukbil rahimehullah’ın biyografisini yazdığı eserinde, “Tevhidu’l-Mutabaat” başlığı altında şöyle demiştir:
“Allah, halkı yaratmış onlara kendisine itaat etmelerini emretmiş, isyan etmelerinden yasaklamış, insanlara gönderdiği rasuller vasıtasıyla onlara yolu açıklamış ve aydınlatmıştır: “İnsanlara Allah’a karşı rasullerden sonra gerekçesi kalmasın diye müjdeleyen ve uyaran rasuller” (Nisa 165)
Her ümmete; Allah’a ibadet edin, taguttan kaçının diye bir rasul gönderdik.” (Nahl 36)
Onlar da Allah’ın farz kıldığı şeyi yerine getirmişler ve dini tebliğ etmişlerdir. Allah onların hepsine salat etsin. Sonra dinde bid’atler ve ayrılmalar meydana gelmiştir. Nebî sallallahu aleyhi ve sellem şu hadisinde bundan sakındırmıştır: “Bu ümmet yetmiş üç fırkaya ayrılacak, biri dışında hepsi ateşte olacaktır.”
Şeyh Mukbil rahimehullah geldiğinde ayrılık ve parçalanma son haddine ulaşmıştı. O, Allah’ın kendisine vacip kıldığı davet, öğretim ve te’lifi yapmış, İslam’a mensup birçok kimsenin zayi ettiği bu tevhide yoğunlaşmıştır. Bu; Nebî sallallahu aleyhi ve sellem’e ittiba tevhididir. Bilindiği gibi ittiba tevhidi, amellerin kabulünde şarttır. Herhangi bir amelin kabul edilmesi için, o amelin Allah’a halis kılınması ve Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ittiba edilerek işlenmesi şarttır.
İttiba; Allah’ın yolu sayılır. Nitekim Abdullah b. Mes’ud radiyallahu anh’ın rivayet ettiği hadiste; Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem bir çizgi çizmiş, sonra bu çizginin yanına başka çizgiler çizmiştir. Sonra ilk çizgi için: “Bu Allah’ın yoludur” deyip ona davet etmiş, diğer çizgiler için de “Bunlar, her biri şeytanın davet ettiği yollardır” buyurmuş ve şu ayeti okumuştur: “Şüphesiz bu benim dosdoğru yolumdur, ona uyun, yollara uymayın. Yoksa sizi O’nun yolundan ayırır.” (En’am 153)
Allah Teâlâ’yı sevmenin alameti ve Allah’ın günahları bağışlamasının sebebi ittiba tevhididir. Zira Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “De ki: Eğer Allah’ı seviyorsanız, bana tabi olun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın.” (Al-i İmran 31)
Bu aynı zamanda cennete girme sebeplerindendir: Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Yüz çevirenler dışında bütün ümmetim cennete girer.” Dediler ki: “Yüz çeviren kimdir ey Allah’ın rasulü?” Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: “Bana itaat eden cennete girer, bana isyan eden de yüz çevirmiştir.” Bunu Buhârî, Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet etmiştir.
Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e ittiba, ibadetlerde kolaylıktır. Nitekim Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: “Size emrettiğim şeyleri gücünüz yettiği kadarıyla yerine getirin.” Buhârî ve Muslim Ebu Hureyre radiyallahu anh’den rivayet etmişlerdir.
Bunu emreden ayet ve hadisler pek çokltur. Bu aktarılanlar yalnızca tembih içindir.
Yine Allah Azze ve Celle, Şeyh Mukbil vesilesiyle ittiba yolunu ihya etmiş, taklit ve bid’atçilik yolunu söndürmüştür. Şeyh Mukbil rahimehullah, İcabetu’s-Sail kitabında (327) şöyle demiştir:
“Taklid rasullere ittiba yolundan ümmetleri alıkoyan şeydir. Yine taklid, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in ümmetinden birçok kimseyi de, Kitap ve sünnetten alıkoymuştur.”  

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)