Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Namazı Cem Etmenin Hükmü - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah dedi ki:

Cabir b. Zeyd, İbn Abbas radiyallahu anhuma’dan rivayet ediyor: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem Medine’de yedi ve sekiz rekât, öğleyle ikindiyi ve akşam ile yatsıyı kıldı.” Eyyub dedi ki: “Belki de bu yağmurlu bir gecede olmuştur” Cabir dedi ki: “Olabilir.” (Buhârî (543) Muslim (706)

Şeyh Mukbil rahimehullah dedi ki: “Burada cem-i takdim veya cem-i te’hir olabilir. Yine öğlenin geciktirilip ikindinin erken kılınmış olması böylece her birinin vakti içerisinde kılınmış olması ihtimali de vardır. Nitekim bunu Nesai zikreder. Bu konuda bir de hadis vardır fakat o şazdır.

Ben zannediyorum ki burada üç durum vardır. Hepsine de ihtimal olduğu doğrudur. Nitekim Amr b. Dinar, Cabir b. Zeyd ile bunun ardından konuşmuş olabilir. Onlar öğle namazını çoğunlukla veya hiç ertelemezlerdi.

Bu hadis namazları cem etmenin caiz olduğuna delildir. Yine namazları biriktirip toptan cem edeni de reddeden bir delildir. Yağmurda cem hakkında mürsel bir hadis vardır lakin bu hadisle beraber isti’nas için zikredilebilir. Kendim için tercihim ise namazları vakitlerinde kılmaktır. Çünkü Nebî sallallahu aleyhi ve sellem yağmurda: “Namazı yerlerinizde kılın” buyurmuş, (Buhârî 666, Muslim 697) cem edin dememiştir.

Cem-i takdim yapana bu hadisle amel etmesi sebebiyle karşı çıkılmaz. Mürsel hadisle amel ettiği için değil!”

Ref’ul-Lisam (s.207)

 

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)