Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi3 Şubat 2016 Çarşamba

Şeyh b. Baz hakkında - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil b. Hadi rahimehullah şöyle demiştir: “Davet, ziyaretçilere ve mektuplara cevap verme, misafirleri ağırlama, bid’at ehlinden sakındırma ve onlara reddiye verme hususunda Şeyh b. Baz’ın benzeri yoktu. Yöneticiler de ondan korkarlardı. Bazen çirkin buldmadıkları şeyler görürsünüz. Nitekim bana Haliç’ten bir kardeş anlattı. Kral Fehd tarafından kadınların askere alınması kararı çıkınca Şeyh İbn Baz’a bu karar evrağı verilmiş. O da alıp Kral Fehd’e gidip öğüt vermiş. Kral Fehd kalkıp: “Vallahi bilmiyordum” demiş ve kararnameyi yırtmış.

Yine davet, fıkıh ve akide konularında da muasırları arasında onun benzeri yoktu.”

Şeyh Mukbil rahimehullah, Şeyh b. Baz’ın hal tercemesinde de şöyle dedi: “Bu zamanda davetçileri karşılama, ilmi yayma ve yöneticilere sabretme konusunda ondan sabırlı kimse bulunamaz.”   
Keşfu'l-Lisam (s336)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)