Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Davet Hakkında


Şeyh Mukbil şöyle dedi: “Bizim ayrışmamız (yani bid’atçilerden uzak olmamız) gerekir. İnsanlara tagutların zindanlarında bile olsanız sünneti tanıtın. Sünneti öğrendikleri zaman hizipçileri, demokrasi taraftarlarını ve kitap ile sünnete aykırı her şeyi inkar edin. Allah yardım istenendir.”

Keşfu’l-Lisam (s.131)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)