Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi2 Şubat 2016 Salı

Deccal Yusuf el-Kardavi'nin Sapıklığı - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah, “Havlayan Köpek Kardavi’nin Susturulması” adlı kasetinde Yusuf el-Kardavi hakkında şöyle demiştir:

“Bu şahsın müslümanlığından şüphe etmek gerekir. Biz onu tekfir etmiyoruz lakin müslümanlığından şüphe edilmesi gerekir. Çünkü Allah’ın haram kıldığı şeyleri insanlara helal kılıyor.”

Keşfu’l-Lisam (s.281)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)