Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Daru's-Sunne kitaplarını kitap satış sitelerinden temin edebilirsiniz. Sitemizden perakende kitap satışı yapılmamaktadır.

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi2 Şubat 2016 Salı

Hutbedeki Bid'atler - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil b. Hadi rahimehullah, hutbedeki bid’atleri şöyle zikretti:

1- Hutbeyi uzun tutmak

2- Sonunu dua ile bitirmeye devam etmek.

3- Secî (kafiyeli sözler ve edebiyat parçalamak)

4- Hutbede yöneticilere dua etmek

5- Riya (gösteriş)

6- Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’e salat etmeyi çoğaltmak ve insanlara hutbede bunu emretmek

7- Hutbeyi Nahl suresindeki ayetle bitirmek

8- Her tarafta tek hutbenin okunması.

Keşfu’l-Lisam s.269

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)