Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi2 Şubat 2016 Salı

İslam'da Mezhep Var mı - Şeyh Muqbil


Şeyh Mukbil b. Hadi rahimehullah (14.03.1420 tarihinde) şöyle demiştir: “Kim belli bir mezhebe bağlanıp ondan başkasına aldırmazsa onun küfründen korkulur. Çünkü o mutlaka bazı delilleri reddeder.”

Yine şöyle demiştir: “İslam’da Malikî, Şafiî, Hanbelî ve Hanefî mezhebi yoktur. Kim bundan başkasını iddia ederse delil getirmek ona düşer. Allah Teâlâ şöyle buyurmuştur: “Size rabbinizden vahyedilene uyun, O’ndan başka veliler edinip de onlara uymayın. Ne kadar da az öğüt alıyorsunuz?” (A’raf 3)
Nakleden: Abdulhamid el-Hacuri Refu'l-Lisam (s. 25)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)