Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Eğitim ve Öğretimde Mescidin Önemi - Şeyh Muqbil


Şeyh Muqbil rahimehullah dedi ki: “Mescidde ilim öğretimi bereketlidir. Çünkü hadiste: “Allah’ın evlerinden bir evde toplanıp Allah’ın kitabını okuyan ve aralarında onun dersini yapan bir kavmin üzerine mutlaka sekinet iner, onları rahmet kaplar ve melekler etraflarını sararlar. Allah da onları kendi katındakiler arasında zikreder.” (Muslim no: 2699 Ebu Hureyre radiyallahu anh’den)

Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in mescidi aynı zamanda harp akademisi idi. Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem’in mescidinden hayırlar yayılmıştır. Mescidin önemsiz bir köşe olduğunu zanneden kaybetmiş ve hüsrana uğramıştır! Mescide ilgisiz kalan kaybetmiş ve hüsrana uğramıştır!”

Keşfu’l-Lisam s. 112-113

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)