Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi3 Şubat 2016 Çarşamba

Suretlerin Zaruret Olanı ve Olmayanı - Şeyh Mukbil


Soru: Medreselerdeki öğrencilere şart koşulan resimler zaruret sınırına ulaşır mı?

Şeyh Mukbil rahimehullah şöyle cevap verdi: “Doğrusu bu zaruret sınırında değildir. Çünkü zaruret kişinin canı hakkında korkulan şeydir. Muasır alimlerden medrese öğrencilerinin suretlerini mubah görenler var. O İbn Useymindir. Yine el-Liheydan da fotoğraf suretini mubah görüyor. Lakin ben onları hükümet alimi sayıyorum.

Şeyh el-Elbani Adabu’z-Zifaf’ta katilin tespiti ve okullar için surete ruhsat zikreder.

Şeyh Mukbil dedi ki: Bu konuda buna aldırmak gerekmez. İlim öğrenmede Buhari ve Zehebi resime ihtiyaç mı duydular? Melekler içinde köpek ve suret bulunan bir eve girmezler. Yine bu yapılırsa çocukllarımızı lanete arz etmiş oluruz. Ama kimlik gibi belgeler zarurete girer. Bu seninle Allah arasındadır.” (Yani Allah dilerse affeder, dilerse bundan sorumlu tutar)

Keşfu’l-Lisam (s.383)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)