Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Neşidlerin Hükmü - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah 14.03.1420 tarihinde dedi ki: “Neşidler haram değildir. Lakin Kur’an hafızının Kur’an’ı neşidler sebebiyle zayi etmemesi gerekir. Sahabe bunu yapmamışlardır.”
Abdulhamid el-Hacuri dedi ki: “Şeyh rahimehullah son cümle ile; Hristiyanları, sufileri ve fasık şarkıcıları taklid eden İhvanu’l-Muslim’in def sesleriyle birlikte söyledikleri hamasî neşitleri ve şiirleri kastediyor. Bundan Allah’a sığınırız. Nitekim bazı müslümanlar bunlara bağlanarak lahinlerle Kur’an dinleme hususunda gaflete düşüyorlar. Hatta bazı Kur’an ayetlerini ezgilerle söylüyorlar. Allah’tan yardım isteriz. Bu bid’at hakkında geniş açıklamayı en-Nasihatu ve’l-Beyan Lima Aleyhi Hizbu’l-İhvan Fi Eknafi Devri’l-Kur’an adlı risalemde yaptım.

Keşfu’l-Lisam (s.81)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)