Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi2 Şubat 2016 Salı

Sihirbazın Hükmü ve Kabre Konan Şeyleri Almanın Hükmü


Şeyh Mukbil şöyle dedi: “Göz boyayıcısı eğer tılsımlar yazıyorsa o bir sihirbazdır, sihirbaz ise kafirdir. Ama eğer tılsım değil de Kur’an ayetleri yazıyorsa o bir bid’atçidir. Ona “Şa’vezeci: göz boyayıcısı” denmez.
Bir şahıs insanlara yiyecek dağıtımını kabrin yanında yapıyorsa o bir bid’atçidir. Eğer kabir sahibine tazim etmiyor olsa da bu caiz değildir. Ama kabir sahibine tazim ediyor ve bununla Allah’a yaklaşmaya çalışıyorsa o bir müşriktir.
Kabirdeki bir veli için elbiseler veya ihtiyaç duyulan şeyler bağışlanıyorsa bunları alan kişi hırsız sayılmaz ve bu ihtiyaçları almak haram sayılmaz. Haram olan ancak bunların kabrin yanına konmasıdır.
Nakleden: Abdulhamid el-Hacuri, Keşfu’l-Lisam (s.38)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)