Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

2 Şubat 2016 Salı

Kabirlerde Kurban Kesmenin Hükmü - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah’a şöyle soruldu: “Kabirlerin yanında kurban kesmenin hükmü nedir?

Cevap: Eğer bu kurbanı kesen kişi kabir sahibine itikad besliyorsa o bir şirktir. Ama eğer teberrük ve tevessül için kesiyor ve kabirdeki şahsa itikad beslemiyorsa bu bir bid’attir ve büyük günahtır.

Nakleden: Abdulhamid el-Hacurî, Ref’ul-Lisam (s.23)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)