Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi2 Şubat 2016 Salı

Cemaatle Kılınmayan Namaz Sahih Değil midir? - Şeyh Mukbil


Şeyh Mukbil rahimehullah şöyle dedi: “İbn Avn evindeki mescidde namaz kılar üzerine kapı kilitlenirdi.” (Buhârî cezm sigasiyla muallak olarak 447 no’lu hadisten önce zikretti)

Ebu Hureyre radiyallahu anh’den: “Nebî sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki: “Cemaatle namaz kişinin evindeki namazdan ve sokağındaki namazdan yirmi beş derece fazladır. Biriniz güzelce abdest alır ve ancak namazı dileyerek mescide gelirse attığı her adımda Allah onun bir derecesini yükseltir, bir günahını siler ve namaz kıldığı yerde durduğu ve abdestini bozmadığı sürece melekler: “Allah’ım onu bağışla, Allah’ım ona rahmet et” derler.” (Buhârî (477) Muslim (649)

Şeyh Mukbil dedi ki: “Burada hades kelimesi bid’at anlamında değildir. Yellenme gibi abdest bozan şeylerdir. Bu hadiste yine “Cemaatle kılınmayan namaz sahih değildir” diyen Ebu Muhammed İbn Hazm’a reddiye vardır.”

Ref’ul-Lisam (s.204-205)

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)