Sözlerin en doğrusu Allah'ın kelamı, yolların en hayırlısı Muhammed Aleyhisselam'ın yoludur. Dinde her sonradan çıkarılan şey bidattir.Her bidat sapıklıktır ve her sapıklık da cehennemdedir (Muslim no: 867)

Duâ

Duâ

Darussune Kitapları

Öne Çıkan Yayın

Âlimler Hakkında Dengesiz Tutumlar

Bazı kimseler ilim ehlinin bazı muhalefetlerine dair yaptığım uyarılardan dolayı şahsıma karşı saldırgan bir tutum içine girmişlerdir. Ben...

Daru's-Sunne Ders Programı


Çarşamba
Saat 19:00 Şeytanın Akidevî Tuzakları
Saat 20:00 el-Câddetu'l-Beydâ Şerhi

Cumartesi
Saat 19:00 Yâkûtetu'l-Mesânid Şerhi
Saat: 20:00 Sahih Tefsir Şerhi2 Şubat 2016 Salı

Kur'an ve Sünnetin Zahiri İle Amet Etmek - Şeyh Muqbil


Şeyh Mukbil rahimehullah şöyle dedi: “Şu ihtilaflardan ve te’villerden kurtulup rahata kavuşmak için kitap ve sünnetin zahiri ile amel etmek zorundayız. Lakin: “Biz zâhiriyiz” demek gerekmez. Ebu Hayyan, Bedru’t-Tali’de nakledildiğine göre şöyle demiştir: “Zahiri mezhebini tanıyan ondan ayrılamaz.” Eş-Şevkani dedi ki: “Evet, bu söz haktır lakin “Ebu Muhammed b. Hazm’ın zahiriliği gibi de değil”

Keşfu’l-Lisam s.119

Meclislerin Keffareti

Meclislerin Keffareti
"Subhâneka'llâhumme ve bihamdik ve eşhedu en lâ ilâhe illâ ente estağfiruke ve etûbu ileyk" (Taberani 10/164, el-Elbânî Sahîhu'l-Câmi (4487)